Bydlení v ČR – legislativní předpisy

Nejvýznamnější legislativní předpisy v oblasti bydlení

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Upravuje mimo jiné problematiku bytových a jiných prostor a právních vztahů s nimi spojených. V části třetí je mimo jiné upraveno bytové spoluvlastnictví – definice jednotky a společných částí, vznik jednotky, obsah prohlášení, práva a povinnosti vlastníka jednotky, správa domu a pozemku, založení a vznik společenství vlastníků, pravomoci orgánů společenství vlastníků, povinný obsah stanov. Prováděcí právní předpis stanoví způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce, společné části nemovité věci a podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku. v části čtvrté je upravena problematika nájmu a nájemného obecně, dále jsou zde zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu.

 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Upravuje problematiku bytových družstev a obsahuje základní úpravu nájmu družstevního bytu.

 • Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 391/2002 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 61/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 71/2010 Sb., zákona č. 239/2012 Sb. a zákona č. 276/2012 Sb.
 • Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění zákona č. 104/2015 Sb.
 • Zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů.
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Upravuje problematiku domovů pro seniory, penzionů pro důchodce, chráněných bytů, tréningových bytů, domů na půl cesty…

 • Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
 • Vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.
 • Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.
 • Nařízení vlády č. 453/2013 Sb., o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě.
 • Nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu.

 Zdroj: MMR

Další zajímavé aktuality naleznete zde