Jak změnit správu nemovitostí

 • Výběr služeb

 • Vyřízení administrace

 • Schválení na shromáždění

 • Vše vyřídíme za Vás

Co obsahuje správa nemovitostí od nás:

Předpisy, evidence plateb a vlastníků:
 • vypracování a změny předpisů úhrady plateb za služby, předpis dlouhodobých záloh (EL)
 • evidence úhrad plateb za služby a do fondu dlouhodobých záloh
 • evidence nákladů společenství vlastníků jednotek
 • evidence dlužníků, zasílání upomínek, telefonické a mailové upozorňování
 • příprava podkladů pro právní vymáhání
 • seznam vlastníků, sledování a zapracování změn ve vlastnictví jednotek (formulář)
 • evidence a zapracování změn uživatelů jednotek (formulář)
 • 1x ročně vypracování vyúčtování služeb a jeho distribuce statutárnímu orgánu (e-mail, pošta)
 • 1x ročně distribuce vyúčtování služeb (e-mail, pošta) vlastníkům
 • vypořádání přeplatků a nedoplatků plynoucích z ročního vyúčtování služeb
 • nastavování záloh na služby
 • ekonomické přehledy domu
 • posouzení skladby fondů
 • nahlížení na účet dálkovým přístupem a stahování výpisů v účetním formátu
 • hrazení dodavatelských faktur a provádění plateb za příkazce
 • archivovat, chránit před poškozením a zneužitím veškerou dokumentaci a doklady k domu( po dobu 2 let)
 • sledování stavu finančních prostředků domu a upozorňování na rizika
Účetnictví, daňová a mzdová agenda:
 • vedení účetnictví v souladu se zákonem a prováděcími předpisy
 • kontrola úhrad závazků
 • kontrola věcné a účetní správnosti faktur
 • vypracování účetní závěrky včetně příloh
 • zajištění vypracování daňového přiznání
 • 1x ročně mzdy výboru formou odměny statutárního orgánu popř. 1x ročně odměny zaměstnanců formou dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti
 • 1x ročně vypracování a zasílání přehledů pro příslušné zdravotní pojišťovny a SSZ
 • proplácení mezd včetně odvodů na příslušné instituce
 • evidence zálohové daně, evidence srážkové daně, jejich zpracování a vykazování
 • základní kontrola původního účetnictví minulého správce (počáteční stavy), návrhy na rekonstrukci dle nutnosti
Administrativní a doplňkové činnosti:
 • vyřizování správní agendu za výbor SVJ na základě zmocnění, PM
 • 1x ročně účast 1 osoby a případné vedení shromáždění SVJ/
 • příprava směrnice č. 1 o platbě záloh a rozúčtování předpisů plateb (zálohy a dlouhodobé zálohy)
 • příprava směrnice č. 2 o provádění pravidelných kontrol a revizí
 • zpracování plánu dlouhodobých a krátkodobých oprav, údržby a modernizace – směrnice č. 3
 • 2x ročně účast na zasedání statutárního orgánu
 • kontrola zápisu shromáždění SVJ
 • 1x ročně předkládat zprávu správce o hospodaření
 • 1x ročně připravovat návrh rozpočtu na příslušný kalendářní rok
 • zajištění rozúčtování zálohových plateb SV, TUV, T
 • zastupovat SVJ při jednání o pojistných událostech a plnění při realizaci pojistné smlouvy
 • zajištění právního servisu, konzultací, přípravy smluv, výzvy dlužníkům, přípravy žalob
 • zajištění smluvních dodávek služeb spojených s užíváním objektu (elektrická energie, plyn, voda, teplo, odvoz odpadu…)
 • zajištění stanov v souladu s požadavky NOZ 89/2012 Sb.; ZOK 90/2012 Sb.
 • zajištění domovního řádu
 • zajištění požárních směrnic
Technické, stavební a servisní činnosti:
 • vedení evidence technických zařízení a stavebního stavu nemovitosti
 • převzetí a archivace projektové a prováděcí dokumentace k nemovitosti
 • 1x měsíčně činnost domovníka (1 hodina), drobná údržba společných částí domu – výměna žárovek, výměna vložek zámků, promazání zámků a pantů dveří, výměna jmenovek ve zvonkových platech, větrání sklepních prostor
 • předkládat statutárnímu orgánu návrhy na opatření k zabezpečení technického a stavebního stavu nemovitosti
 • evidence a zajištění pravidelných kontrol a revizí technických zařízení dle příslušných předpisů
 • zajištění porevizních oprav
 • vstupní prohlídka nemovitosti technikem včetně písemné zprávy
 • poptávkové řízení na dodavatele (od 30.000,- Kč a min. 3 poptávky)
 • zajištění non-stop havarijní služby bez paušálu
 • kontrola zadání a plnění sjednaných prací a podmínek služeb, ověřovat množství a účtované ceny, fotodokumentace (při hodnotě zakázky od 30.000,- Kč)
 • kontrola nabídek pravidelných dodavatelů
 • zajištění desinfekcí, dezinsekcí a deratizací společných prostor,
 • zajištění pravidelné údržby společných částí nemovitostí, zejména provedením stavebních, instalatérských, topenářských, plynárenských, elektrikářských, zámečnických, malířských prací
 • zajištění montáže a výměny měřidel SV, TUV, T
 • zajištění odečtů poměrových měřidel vody a tepla
 • zajištění pravidelného úklidu, údržba okolí domu a zeleně
 • zajištění smluvní organizace rozsáhlých oprav a rekonstrukcí a revitalizací
 • zajištění stavebního či autorského dozoru
ZÍSKEJTE NEZÁVAZNOU NABÍDKU NA SPRÁVU VAŠÍ NEMOVISTOSTI.

Ceny vždy připravujeme individuálně dle Vašich požadavků. Platíte pouze za to co Váš dům potřebuje.
Minimální cena za správu domu je 3000,-/měsíc bez DPH