Účetnictví SVJ

SVJ – společenství vlastníků jednotek spadají  obvykle do kategorie malých  nebo mikro účetních  jednotek a  nejsou uvedeny v § 1f odst.d) novely zákona o účetnictví. Z tohoto důvodu se možnost vedení jednoduchého účetnictví  na SVJ nevztahuje.

§ 9 odst.4 písm. i) umožňuje SVJ vést  účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, pokud splňuje podmínky dle § 9 odst. 3b), tj. je malou nebo mikro účetní jednotkou, a odst.4), tj. je zde uvedeno. Pojem „jednoduché účetnictví“ nelze  zaměňovat s vedeném účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Zjednodušený rozsah vedení účetnictví znamená účtování podvojnými zápisy o stavu  a pohybu majetku  a jiných aktiv, závazků  včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a výsledku hospodaření (§ 2 odst. 1 novely zákona o účetnictví).  Zjednodušení vedení účetnictví charakterizuje   ustanovení vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o účetnictví ukládá účetním jednotkám účtovat podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, vždy do účetního období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí v souladu s účetními metodami (princip tzv. akruálního účetnictví).

Právnické osoby, vlastníci bytových domů vedou účetnictví ode dne svého vzniku (den zápisu do příslušného veřejného rejstříku rejstříkového soudu) do dne svého zániku (den výmazu z příslušného rejstříku).

Fyzické osoby zapsané do obchodního rejstříku jsou povinny vést účetnictví ode dne zápisu do dne výmazu z obchodního rejstříku. Pokud vlastníci bytových domů vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí, pak takto postupují od prvního dne účetního období následujícího po období, ve kterém učinily toto rozhodnutí, a mohou ukončit jeho vedení vždy jen ke konci účetního období.

Účetní jednotka vede účetnictví vlastními silami, ZÚČ však umožňuje účetní jednotce pověřit vedením svého účetnictví i jinou právnickou nebo fyzickou osobu (§ 5 ZÚČ). Předpokládá se, že tato osoba má potřebné kvalifikační předpoklady. Odpovědnost za vedení účetnictví i v tomto případě nese vždy účetní jednotka (její statutární orgán).

ZÚČ ukládá účetním jednotkám dodržovat při vedení účetnictví směrné účtové osnovy (viz § 14 ZÚČ). Směrné účtové osnovy pro konkrétní skupiny účetních jednotek jsou uvedeny v přílohách příslušných vyhlášek. Směrná účtová osnova stanoví uspořádání a označení účtových tříd a účtových skupin.

Na podkladě směrné účtové osnovy jsou účetní jednotky povinny sestavit vlastní účtový rozvrh rozvahových, výsledkových a podrozvahových účtů, v němž uvedou účty potřebné k zaúčtování všech účetních případů a k sestavení účetní závěrky. Volba syntetických a analytických účtů v rámci účtových skupin je v kompetenci účetní jednotky.

Účtový rozvrh se sestavuje pro každé účetní období; v případě, že k 1. dni účetního období není nutno změnit účtový rozvrh platný v předchozím roce, lze postupovat podle stávajícího účtového rozvrhu i v následujícím účetním období. Účtový rozvrh lze v průběhu účetního období průběžně doplňovat v souvislosti s vzniklými účetními případy.

Potřebujete více inforamací o problematice účetnictví SVJ? Přiďte na náš seminář: ÚČETNÍ VÝKAZY PRO SVJ (ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ, ROZPOČET SVJ) nebo nám napište na sprava@contextconsult.cz