Bytová družstva od 1.1.2014 – zákon o korporacích 90/2012 Sb.

Zákon 90/2012 tedy zákon o obchodních společnostech a družstev ( zákon o korporacích) vejde v platnost od 1.1.2014.

Nové povinnosti  od 1. 1.2014 – vliv dosavadní právní úpravy

Do 6ti měsíců ode dne nabytí účinnosti ZOK, tedy do 30.06.2014 jsou obchodní korporace a tedy i bytová družstva povinna:

a/ přizpůsobit své stanovy ustanovením ZOK a doručit je do sbírky listin (§ 777/2 ve spojení s § 3/3 ZOK). Nebude-li tato povinnost splněna, může být družstvo k úpravě stanov vyzváno soudem, který by k tomu též stanovil dodatečnou lhůtu. Pokud ani poté nedojde k nápravě, soud družstvo zruší a nařídí jeho likvidaci (v ZOK je uvedeno: „soud …zruší obchodní korporaci…“, nikoli „soud …může zrušit obchodní korporaci…“ – zákon v tomto případě nepřipouští možnost, aby soud zrušení obchodního korporace „zvážil“); a dále

b/ uzpůsobit úpravě ZOK ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně (§ 777/3 ZOK) – v opačném případě se výkon funkce považuje za bezplatný.

 

Právní poměry družstev existujících ke dni 31.12.2013 se budou od 01.01.2014 řídit především:

a/ stanovami, dále

b/ donucujícímu ustanoveními ZOK a

c/ na práva a povinnosti členů družstev, na která by nedopadla ani úprava stanov, ani donucujících ustanovení ZOK, se použijí dosavadní ustanovení obchodního zákoníku.

 

Pro družstva vzniklá do 31.12.2013 totiž bude platit, že dosavadní ustanovení ObchZ, která upravují práva a povinnosti členů, se považují za součást obsahu stanov těchto existujících družstev za předpokladu, že:

a/ nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK; a/nebo

b/ se od nich družstvo neodchýlilo ve svých stanovách.

Plné znění zákona zde:

Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Správa nemovitostí Praha 9 zde

Správa nemovitostí Praha 5zde

Správa nemovitostí  Milovice – zde