Bytové družstvo – vznik

Před samotným založením družstva a konáním ustavující schůze, je neméně důležitý krok příprav, jako například:

  • ověření dostatečného množství uchazečů o členství
  • vypracování návrhu stanov, projednání podmínek vzniku bytového družstva (účel, název, výše základních členských vkladů atd.), případně připravení kandidátky pro volbu orgánů družstva
  • zajištění účasti notáře na den konání schůze
  • rozeslání pozvánek na ustavující schůzi

Na základě řádně svolané a konané ustavující schůze dojde k založení družstva tímto způsobem:

  • nejméně 5 osob, nejsou-li mezi nimi nejméně 2 právnické osoby, anebo nejméně 2 právnické osoby, které – jako uchazeči o členství – podali přihlášku do družstva, se na ustavující schůzi zavázali k členským vkladům dosahujícím alespoň stanovené částky zapisovaného základního kapitálu ve výši podle stanov (nejméně však ve výši 50.000 Kč, jak určuje Obchodní zákoník),

  • nadpoloviční většinou uvedených přítomných uchazečů o členství došlo k určení výše zapisovaného základního kapitálu (tato výše musí být v souladu s výší uvedenou ve stanovách),

  • nadpoloviční většinou uvedených přítomných uchazečů o členství došlo ke schválení stanov družstva, přičemž v případě zpětvzetí přihlášky těmi uchazeči o členství, kteří hlasovali proti přijetí stanov, musí zůstat alespoň předepsaný minimální počet uchazečů o členství,

  • nadpoloviční většinou uvedených přítomných uchazečů o členství došlo ke zvolení představenstva a kontrolní komise (nebo v malém družstvu pouze předsedy, případně s dalším členem pověřeným členskou schůzí, pokud určují stanovy, že se nevolí představenstvo a kontrolní komise),

  • nadpoloviční většinou uvedených přítomných uchazečů o členství byl usnesením určen člen představenstva, jemuž budou uchazeči splácet základní členský vklad (popřípadě jen vstupní vklad, pokud jej připouštějí stanovy) ve výši podle stanov, a byl určen způsob jeho splacení.

Jestliže došlo platně k založení družstva, vznikne družstvo dnem zápisu do obchodního rejstříku, a to na základě návrhu podaného představenstvem (a podepsaného všemi členy představenstva).

Rádi Vám poradíme na uvedených kontaktech nebo pomocí formuláře zde.