Bytové družstvo dle nového zákona od 1.1.2014

V rámci změny soukromého práva dojde s účinností od 1. ledna 2014 ke zrušení současného obchodního zákoníku. Obchodní závazkové vztahy již nebudou upravovány duplicitně a úprava bude obsažena v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). V důsledku toho bude současný obchodní zákoník nahrazen novým zákonem, který se bude zabývat pouze právní úpravou obchodních společností a družstev; jde o zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Nová právní úprava družstev, včetně bytových družstev (dále jen „BD“) je s účinností od 1. ledna 2014 obsažena v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích – dále jen „KorpZ“).

Za výraznou systémovou změnu z hlediska obecných právních forem právnických osob lze označit např. skutečnost, že družstvo je spolu se všemi formami obchodních společností podřazeno pod společný nový pojem „obchodní korporace“.

Každé družstvo je tedy obchodní korporací, ať je jeho předmětem svépomocná činnost nebo podnikání. Základem je, že shodně obchodní společnosti i družstva jsou právnickými osobami korporativního typu ve smyslu NOZ, tedy korporacemi, jak je má na mysli § 210 NOZ; v samotné úpravě družstva se však nově výrazně člení obecná úprava družstva, úprava bytového družstva a úprava sociálního družstva. Zcela nové je, že KorpZ upravuje podstatně výrazněji právní poměry BD a odchylky od obecné úpravy družstev pro BD.

Jako příklady stěžejních změn v právní úpravě družstva s účinností od 1. ledna 2014 lze uvést (ve vztahu ke všem družstvům, tedy rovněž ve vztahu k bytovým družstvům) :

  • právní úprava družstva je v KorpZ výrazně prohloubena. Oproti dosavadním čtyřiceti paragrafům v ObchZ. (§ 221 až § 260) je v KorpZ úprava družstva zahrnuta v dvěstědvacetijednom paragrafu (§ 552 až § 773), jde tedy o více než pětinásobek počtu paragrafů upravujících v KorpZ právní poměry družstva oproti současné úpravě v ObchZ;
  • nově již nemusí mít družstvo minimálně 5 členů, resp. alespoň 2 právnické osoby (kdy se v takovém případě nevyžaduje minimální počet 5 členů). Nově se v KorpZ stanoví, že družstvo musí mít alespoň 3 členy bez rozlišení, zda jde o fyzické nebo právnické osoby;
  • nově již nezná právní úprava „zapisovaný základní kapitál“ u družstva, takže družstvo již nebude určovat ve svých stanovách zapisovaný základní kapitál, ani to již nebude zapisovaná skutečnost v obchodním rejstříku;
  • nově již nezná právní úprava nedělitelný fond – družstvo tedy nebude mít povinnost zřizovat nedělitelný fond či jiný rezervní fond;
  • výslovně se vymezuje pojem „družstevní podíl“ – nově se v případě družstva, a tedy rovněž v případě BD, nebudou převádět “členská práva a povinnosti“, ani se v případě BD nebude dědit „členský podíl“, nýbrž se u všech družstev bude převádět nebo se bude dědit či jinak přecházet „družstevní podíl“ (čímž se – zjednodušeně řečeno – převede či přejde členství v družstvu jako celek, tj. jeho celková majetková i nemajetková podstata, zvaná nově „družstevní podíl“);
  • nově zákon umožní poskytnutí družstevního podílu do zástavy – u bytového družstva však lze zastavení družstevního podílu podmínit nebo vyloučit (§ 32 odst. 3 KorpZ);
  • nová právní úprava družstva v KorpZ obsahuje výraznou zvláštní úpravu týkající se bytového družstva, dále zvláštní ustanovení týkající se sociálního družstva a sociálního bytového družstva;
  • vznik, změna a zánik společného členství manželů v BD dozná zásadních změn a bude se řídit principem, že společné členství vzniká v případě, kdy je družstevní podíl ve společném jmění manželů (přičemž úprava společného jmění manželů se bude řídit ustanoveními NOZ o manželském majetkovém právu);
  • v KorpZ je nově vymezen pojem „družstevní byt“ a spolu s tím je zařazena základní právní úprava nájmu družstevního bytu;
  • v NOZ již nebudou zvláštní ustanovení týkající se nájmu družstevního bytu s tím, že se pouze v jediném ustanovení (§ 2240) odkazuje na zvláštní zákon (jde o KorpZ) a na stanovy BD. Základ právní úpravy nájmu družstevního bytu, včetně ustanovení o nájemném se upravuje v KorpZ. Současně se zvyšuje úloha stanov BD ve věci úpravy práv a povinností z nájmu družstevního bytu. Výslovně se v KorpZ stanoví, že práva a povinnosti z nájmu družstevního bytu jsou součástí členských práv a povinností,

o případných dalších změnách budeme informovat.

 

Správa nemovitostí Praha 9 zde

Správa nemovitostí Praha 5zde

Správa nemovitostí  Milovice – zde