Časté dotazy spojené se schůzí shromáždění SVJ

Časté dotazy spojené se schůzí shromáždění SVJ

  • Může se shromáždění zúčastnit třetí osoba? Shromáždění společenství vlastníků představuje v souladu s ust. § 1205 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nejvyšší orgán společenství vlastníků. Je orgánem kolektivním a tvoří jej všichni vlastníci jednotek. Prostřednictvím shromáždění pak dochází k realizaci vůle členů společenství ve formě přijatých rozhodnutí.Účast třetích osob na schůzi shromáždění je v zásadě možná, a to např. notář, správce atd. i pokud si tuto třetí osobu přivede na schůzi některý z členů jako např. svého poradce. Účast třetích osob bych přitom doporučila zaznamenat v zápisu z dané schůze shromáždění (včetně identifikačních údajů přítomných osob).

   Co se týče přítomnosti veřejnosti na schůzi shromáždění, tedy osob bez vazby na některého z vlastníků jednotek nebo přítomných na žádost společenství, domnívám se, že taková účast bez dalšího možná není. Z tohoto pohledu tedy schůze shromáždění není veřejná, resp. veřejnost není oprávněna se schůze účastnit.

   Ve stanovách je možné ukotvit pravidlo, že účast třetích osob bude povolena pouze v případě, kdy jí nebude narušen průběh schůze, případně pravidlo, že o povolení účasti nečlenů společenství (bez zmocnění od člena společenství) na schůzi shromáždění se bude v každém jednotlivém případě hlasovat.

 

  • Je možné se nechat zastoupit? Ano. Člen společenství SVJ se může nechat na jednání zastoupit jinou zletilou osobou. Ta je však povinen prokázat se písemnou plnou ( vzor naleznete na …………….) mocí udělenou jí nepřítomným členem SVJ.

 

  • Musí mít plnou moc i manžel nebo spoluvlastník jednotky? Ano. Dle Nového občanského zákoníku, který vstoupil v platnost od 1.1.2014, je plná moc vyžadována i v případě, že se schůze účastní pouze jeden z manželů či spoluvlastníků jednotky!

 

  • Kdo může na shromáždění hlasovat? Hlasovací právo mají pouze řádně zapsaní přítomní nebo zastoupení členové SVJ.

 

 • Co je třeba na schůzi shromáždění mít s sebou? Člen SVJ, popř. jejich zmocněnci se musí prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Nenašli jste co jste hledali? Pošlete nám Váš dotaz na 100sprava@contextconsult.cz