Energie a média pro bytové domy – změny v roce 2015

K energiím a médiím dodávaným pro bytové domy patří:

a)      teplo,

b)      teplá voda,

c)      studená voda,

d)      elektrická energie,

e)      plyn.

Teplo, teplá a studená voda v bytových domech

Oblast pravidel pro měření a rozúčtování nákladů na teplo, teplou a studenou vodu v bytových domech doznala v období posledních dvou let zásadní proměnou. Ke změnám z letošního roku patří:

1.      novely:

a) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (zákonem č. 103/2015 Sb., s nabytím účinnosti změn od 1. července 2015) a

b) zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty („zákon o službách“; zákon č. 104/2015 Sb., s nabytím účinnosti změn od 1. ledna 2016),

2.      vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, která nabývá účinnosti 1. ledna 2016.

V současné době je tak třeba mít na paměti, že se až do konce letošního roku použijí na rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu stávající pravidla (dosavadní znění zákona č. 67/2013 Sb., v kombinaci s vyhláškou č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele).

Teprve od 1. ledna 2016 se použijí pozměněná pravidla pro rozúčtování nákladů na vytápění, teplou a studenou vodu (novelizovaný zákon č. 67/2013 Sb. v kombinaci s vyhláškou č. 269/2015 Sb.).

K základním změnám patří, že nově bude třeba posuzovat oba uvedené předpisy současně. Platí totiž, že základní pravidla pro rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody stanoví zákon a vyhlášce bude svěřen jen jejich omezený okruh (viz § 14a zákona č. 67/2013 Sb.):

a) rozsah a výše základní a spotřební složky u rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům, jejich rozdělení mezi příjemce služeb, hodnoty určené jako spodní a horní hranice oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období, vymezení pojmů a další náležitosti k rozúčtování nákladů a

b) náležitosti, které musí poskytovatel služeb uvést ve vyúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům.

Shodná úprava pro rozúčtování nákladů na teplo a společnou přípravu teplé vody platí pro případy, kdy (§ 6 odst. 1 a 2 zákona č. 67/2013 Sb.):

1.      není stanovena povinnost instalace stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, a náklady na společnou přípravu teplé vody pro dům z náměrů vodoměrů na teplou vodu podle jiného právního předpisu. V takových případech se náklady rozúčtují na základě:

a) ujednání poskytovatele služeb se všemi nájemci v domě,

b) u družstevních bytů na základě ujednání družstva se všemi nájemci v domě, kteří jsou zároveň členy družstva,

c) u společenství ujednáním všech vlastníků jednotek.

Pokud k dohodě nedojde, rozúčtují se náklady na vytápění a společnou přípravu teplé vody podle jiného právního předpisu upravujícího podrobnosti pro rozúčtování nákladů na dodávku tepla a společnou přípravu teplé vody v domě. Změna způsobu rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům je možná vždy až po skončení zúčtovacího období.

2.      je stanovena povinnost instalace stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům z náměrů vodoměrů na teplou vodu, rozdělí se náklady na vytápění v zúčtovací jednotce za zúčtovací období na složku základní a spotřební. Základní složka je rozdělena mezi příjemce služeb podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce. Spotřební složka je rozdělována mezi příjemce služeb úměrně výši náměrů stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, zohledňujících i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.

Další pravidla viz zvláštní kapitoly o rozúčtování nákladů na teplo, teplou a studenou vodu.

Zdoj: Martin Kroh, ČSRB