Jaké věci exekutor nemůže zabavit?

Pokud se již dlužník dostane do situace, kdy je vůči jeho majetku vedena exekuce, měl by znát alespoň obecně, které věci jsou vyloučeny z exekuce.

Ačkoliv se exekuční řízení řídí exekučním řádem, úpravu věcí nepodléhajících exekuci musíme hledat v občanském soudním řádu v rámci ustanovení o výkonu rozhodnutí.

Občanský soudní řád stanovuje obecné pravidlo v ustanovení § 322, že z věcí, které jsou ve vlastnictví povinného nebo ve společném jmění povinného a jeho manžela, se nemůže týkat výkon rozhodnutí (exekuce) těch, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy a jejichž počet a hodnota odpovídá obvyklým majetkovým poměrům.

Jelikož je uvedené obecné pravidlo poměrně široce vymezeno, bude záležet na posouzení každého jednotlivého exekučního případu. Občanský soudní řád se však dále pokouší o bližší konkretizaci věcí, které nepodléhají exekuci tak, že z výkonu rozhodnutí (exekuce) jsou vyloučeny zejména tyto věci ve vlastnictví povinného nebo ve společném jmění povinného a jeho manžela:

  • běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi,
  • obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti,
  • studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky,
  • snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se povinného nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud nelze takové záznamy přenést na jiný nosič dat, a jiné předměty podobné povahy,
  • zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
  • hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce, a
  • zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník.

Občanský soudní řád rovněž blíže poskytuje ochranu podnikatelům, u kterých se výkon rozhodnutí (exekuce) nemůže týkat věcí, které podnikatel nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti. Uvedená ochrana neplatí, vázne-li na těchto věcech zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky oprávněného, která je tímto zástavním právem zajištěna.

V případě, že je dlužníkovi exekučně zabavena věc, která nepodléhá výkonu rozhodnutí, doporučujeme v obdobné situaci konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu a přípravě kvalifikovaného podání.

Zdroj: JUDr. Zbyněk Drobiš, portalobydleni.cz