Kdy vzniká a kdy zaniká pojistná smlouva

Vznik pojištění

Pojištění vzniká za podmínek stanovených v pojistné smlouvě.

  • Uzavření pojistné smlouvy

Datum, kdy je pojistná smlouva podepsána.

  • Počátek pojištění

Je přesně stanoven v pojistné smlouvě a jedná se o termín, od kterého vznikají práva a povinnosti z pojištění. Pojištění vzniká od 00.00 hod. dne následujícího po dni uzavření pojistné smlouvy (například pojistnou smlouvu uzavírám dne 8. Září, datum vzniku počátku je od 00.00 hodin 9. září).

Zánik pojištění

  • Uplynutím pojistné doby

V pojistné smlouvě lze také specifikovat podmínky, za kterých pojištění uplynutím doby nezaniká (např. pokud pojistitel nebo pojistník nejméně 6 týdnů před uplynutím doby nesdělí druhé straně, že na dalším trvání nemá zájem).

  • Nezaplacením pojistného

V tomto případě pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty, která je stanovena pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi. Tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc.

  • Dohodou 

V dohodě musí být vždy určen okamžik zániku pojištění a způsob vyrovnání závazků.

  • Výpovědí

je-li sjednáno pojištění s běžným pojistným, zaniká pojištění výpovědí pojistitele nebo  pojistníka ke konci pojistného období – výpověď musí být doručena min. 6 týdnů před uplynutím pojistného období,

§  do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy – dnem doručení výpovědi začíná běžet 8 denní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká,

§  do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události – dnem doručení výpovědi začíná plynout výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím pojištění zaniká,

§  zánikem pojištěného rizika nebo pojištěné věci,

§  smrtí pojištěné fyzické osoby,

§  zánikem pojištěné právnické osoby bez právního nástupce.

  • Odstoupením od smlouvy

Pokud pojistník nebo pojištěný poskytne úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivé nebo neúplné údaje, týkající se sjednávaného pojištění, má pojistitel právo odstoupit od smlouvy do 2 měsíců ode dne, kdy tuto skutečnost zjistil, jinak právo zaniká.

  • Změnou vlastnictví pojištěného majetku

Pojištění zaniká dnem, kdy došlo ke změně vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného majetku, nebylo-li ve smlouvě dohodnuto jinak.

  • Jiné důvody

§  zánikem pojištěného rizika nebo pojištěné věci,

§  smrtí pojištěné fyzické osoby,

§  zánikem pojištěné právnické osoby bez právního nástupce.

Zdroj: Česká asociace pojišťoven