Komíny a kouřovody

Pomalu se blíží podzim, ale my bychom měli přemýšlet, v jakém stavu se nachází zařízení, které nás v zimě zahřeje. Nejen kotle a kamna, ale též komíny.

Kominická historie sahá až do doby, kdy tehdejšímu lidstvu počaly vadit požáry vznikající od komínů, ve kterých vyhořely saze. Dříve používané doškové nebo šindelové střechy snadno vzplály, jakmile došlo ke komínovému požáru. Z počátku si lidé vymetali komíny sami, komíny byly čištěny před velkými svátky a hlavně v takzvaných „sazometných středách“. Tuto práci vykonávali v obecních budovách biřici, v pivovarech pomahači a některé komíny si mohli čistit a vypalovat hospodáři sami.

Dnes je všechno jinak, základní právní úprava v oblasti kominictví (vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů) prošla mnoha úpravami, které na tomto místě nebudeme zmiňovat, důležitá je následující skutečnost – obecná prevenční povinnost na úseku požární ochrany vyplývá všem subjektům z ustanovení § 1 odst. 2 zákona o požární ochraně, a je vyjádřena takto: „Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek.“

Jak postupovat?

Od 1. ledna 2011 nabyl účinnosti nový předpis, kterým je nařízení vlády. Při tvorbě nařízení vlády spolupracovalo Ministerstvo vnitra s Ministerstvem průmyslu a obchodu se Společenstvem kominíků České republiky za účasti Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstvem životního prostředí.

V tomto předpise byl zohledněn stav vědy a techniky i současné požadavky odborné a laické veřejnosti. Byla zohledněna skutečnost, že v posledních letech se zvýšil počet osob, které zahynuly v důsledku otravy oxidem uhelnatým. Dále pak sami odborníci z řad kominíků uznávají, že některé lhůty pro čištění komínů uvedené ve vyhlášce č. 111/1981 Sb., o čištění komínů jsou dnes již překonané (např. čištění komínů, k nimž jsou připojeny spotřebiče na paliva tuhá a kapalná do výkonu 50 kW šestkrát do roka). Na druhé straně je část laické veřejnosti schopna čistit komíny svépomocí za podmínky, že jednou za rok musí nechat takový komín vyčistit a zkontrolovat odborníkem, tj. kominíkem nebo revizním technikem.

Čištění svépomocí, které nařízení vlády nabízí jako možnost, nikoliv jako povinnost, přináší největší změnu pouze pro právnické osoby, podnikající fyzické osoby a pro fyzické osoby provozující spotřebiče na pevná paliva se jmenovitým výkonem do 50 kW.

Cílem nařízení vlády je vést občany k odpovědnosti za vlastní majetek, rovněž pak nutí kominíky zvýšit si svou kvalifikaci na „revizní technik spalinových cest“. Společenstvo kominíků České republiky pořádá v součinnosti s Hospodářskou komorou České republiky, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy odborné kurzy, školení a zkoušky pro „revizní techniky spalinových cest“.

Kdo provádí revizi komína a kdo kontrolu komína?

Nařízení vlády uvádí v § 1, že každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru. Pokud se týká pojmu „kontrola spalinové cesty“, řeší ji ustanovení § 2 a pojem „revize spalinové cesty“ řeší ustanovení § 5 nařízení vlády. Z obsahu těchto ustanovení vyplývá, že kontrolu spalinové cesty může provádět odborně způsobilá osoba, kterou je kominík s platným živnostenským listem. Dále revizi spalinové cesty může provádět revizní technik s platným osvědčením (viz § 5 nařízení vlády).

Jaké jsou lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče?

Lhůty jsou uvedeny v příloze 1 k nařízení vlády, jedná se jistě o lhůty obecné, které jsou vynutitelné až v rámci sankce podle zákona o požární ochraně. Lhůty čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv, jsou zde vázány na výkon spotřebiče a druh paliva.

Zdroj: Hasičský záchranný sbor