Nová vyhláška č. 405/2015 Sb. je účinná od 1. ledna

Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie.

Vyhláška č. 405/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2015 o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie nabývá účinnosti 1. 1. 2016.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., k provedení § 78 odst. 5 energetického zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví
a) způsob dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie pro více odběrných míst nebo v případě, že z odběrného místa jsou zásobovány tepelnou energií objekty nebo části objektů různých vlastníků, kteří uzavírají smlouvu o dodávce tepelné energie, a kdy nedojde k dohodě o způsobu rozdělení nákladů,
b) rozsah a termíny předávání údajů o dodávce tepelné energie dodavateli tepelné energie ze stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo údajů ze zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a dalších údajů potřebných pro rozdělování nákladů na vytápění a dodávku teplé vody.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) měřenou spotřebou spotřeba nebo registrace tepelné energie stanovená jako rozdíl odečtených hodnot zjištěných na konci a na začátku daného zúčtovacího období na měřidle tepelné energie podle zákona o metrologii nebo na zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění,
b) srovnatelnou spotřebou tepelné energie pro vytápění spotřeba nebo registrace tepelné energie pro vytápění odběratele tepelné energie stanovená dodavatelem tepelné energie podle poslední známé měřené spotřeby jednotlivých objektů nebo části objektů odběratele tepelné energie s ohledem na srovnatelné klimatické podmínky daného období,
c) srovnatelnou spotřebou tepelné energie na přípravu teplé vody spotřeba tepelné energie na přípravu teplé vody pro odběratele tepelné energie stanovená dodavatelem tepelné energie podle poslední známé měřené spotřeby jednotlivých objektů nebo části objektů odběratele tepelné energie stanovená z průměru na 1 m2 podlahové plochy v měřených objektech nebo částech objektů.

§ 3
Způsob dělení nákladů na dodávku tepelné energie

(1) Náklady na tepelnou energii pro vytápění a na tepelnou energii spotřebovanou na přípravu teplé vody a její dodávku do všech odběrných míst nebo do jednotlivých objektů nebo částí objektů, které jsou zásobovány z jednoho odběrného místa, se rozdělí na složku základní a spotřební.
(2) Základní složka nákladů na tepelnou energii pro vytápění činí 40 % celkových nákladů na tepelnou energii na vytápění a základní složka nákladů na tepelnou energii spotřebovanou na přípravu teplé vody činí 30 % celkových nákladů na tepelnou energii spotřebovanou na přípravu teplé vody. Uvedené základní složky se rozdělí v případě
a) vytápění podle započitatelné podlahové plochy jednotlivých objektů nebo částí objektů podle jiného právního předpisu1) ,
b) teplé vody podle podlahové plochy jednotlivých objektů nebo částí objektů podle jiného právního předpisu1) .
(3) Spotřební složka nákladů na tepelnou energii pro vytápění činí 60 % celkových nákladů na tepelnou energii na vytápění a rozdělí se
a) v poměru podle měřených spotřeb ze stanovených měřidel2) určujících měřenou veličinu v joulech, jsou-li odběrateli tepelné energie instalována tato měřidla ve všech jednotlivých odběrných místech nebo ve všech jednotlivých objektech nebo částech objektu,
b) v poměru podle měřených spotřeb ze zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, pokud není splněna podmínka podle písmena a) a jsou-li ve všech jednotlivých objektech nebo částech objektů instalována zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění3) stejného typu, která používají stejnou metodu registrace,
c) podle započitatelné podlahové plochy jednotlivých objektů nebo částí objektů podle jiného právního předpisu1) , pokud nejsou splněny podmínky podle písmena a) nebo b).
(4) Spotřební složka nákladů na tepelnou energii spotřebovanou na přípravu teplé vody a její dodávku do všech odběrných míst nebo do jednotlivých objektů nebo částí objektů, které jsou zásobovány z jednoho odběrného místa, činí 70 % celkových nákladů na tepelnou energii spotřebovanou na přípravu teplé vody a rozdělí se
a) v poměru podle měřených spotřeb z vodoměrů na teplou vodu, jsou-li odběrateli tepelné energie instalovány tyto vodoměry ve všech jednotlivých odběrných místech nebo ve všech jednotlivých objektech nebo částech objektu,
b) v poměru podle srovnatelné spotřeby tepelné energie na přípravu teplé vody v odběrných místech nebo v objektech nebo částech objektu, kde nejsou odběrateli tepelné energie instalovány vodoměry na teplou vodu, a v poměru podle měřených spotřeb z vodoměrů na teplou vodu v odběrných místech nebo v objektech nebo v částech objektu, kde jsou odběrateli tepelné energie instalovány vodoměry na teplou vodu.
(5) Náklady na dodávku pitné vody spotřebované na přípravu teplé vody a její dodávku do všech odběrných míst nebo do jednotlivých objektů nebo části objektů, které jsou zásobovány z jednoho odběrného místa, a související náklady na odvádění odpadních vod se rozdělí v poměru podle měřených spotřeb instalovaných vodoměrů na teplou vodu. Pokud nejsou vodoměry na teplou vodu odběrateli tepelné energie instalovány ve všech jednotlivých odběrných místech nebo ve všech jednotlivých objektech nebo částech objektu, rozdělí se náklady podle věty předchozí způsobem podle odstavce 4 písm. b).

§ 4
Postupy ve zvláštních případech

(1) Pokud je změřené množství dodané teplé vody při její společné přípravě vyšší o více než 15 % než součet měřených spotřeb všech objektů napojených na společnou přípravnu teplé vody, náklady spotřební složky převyšující 15 % se rozdělují podle podlahové plochy jednotlivých objektů nebo částí objektů podle jiného právního předpisu1) .
(2) Nebyla-li měřená spotřeba za některé odběrné místo, objekt nebo části objektů některým z odběratelů tepelné energie dodána v termínu uvedeném v § 6, stanoví dodavatel tepelné energie tuto spotřebu jako 1,3násobek srovnatelné spotřeby tepelné energie pro vytápění nebo srovnatelné spotřeby tepelné energie na přípravu teplé vody.
(3) Pokud není měřená spotřeba tepelné energie pro vytápění známa nebo došlo k podstatné změně parametrů jednotlivých objektů nebo části objektů, provede dodavatel tepelné energie odhad spotřeby nebo registrace tepelné energie pro vytápění s ohledem na srovnatelné klimatické podmínky daného období.
(4) Pokud není měřená hodnota na přípravu teplé vody známa nebo došlo k podstatné změně parametrů jednotlivých objektů nebo části objektů, provede dodavatel tepelné energie odhad spotřeby tepelné energie spotřebované na přípravu teplé vody.

§ 5
Rozsah předávaných údajů

(1) V případě, že dodavatel tepelné energie instaloval měřidlo pro měření dodávky tepelné energie pro vytápění v jednom odběrném místě, ze kterého jsou zásobovány tepelnou energií objekty nebo části objektů různých vlastníků, a odběratelé tepelné energie instalují ve všech jednotlivých objektech nebo částech objektu měřidla pro měření dodávky tepelné energie pro vytápění určující měřenou veličinu v joulech nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění stejného typu a všechna uvedená zařízení používají stejnou metodu registrace, předává odběratel tepelné energie dodavateli tepelné energie údaje o započitatelné podlahové ploše jednotlivých objektů nebo částí objektů podle jiného právního předpisu1) a o měřené spotřebě z těchto měřidel nebo ze zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění.
(2) V případě, že dodavatel tepelné energie instaloval měřidlo pro měření dodávky tepelné energie pro přípravu teplé vody
a) pro více odběrných míst a odběratelé tepelné energie instalovali ve všech jednotlivých odběrných místech vodoměry na teplou vodu, nebo
b) v jednom odběrném místě, ze kterého jsou zásobovány tepelnou energií objekty nebo části objektů různých vlastníků a odběratelé tepelné energie instalovali ve všech jednotlivých objektech nebo částech objektu vodoměry na teplou vodu podle jiného právního předpisu4) ,

předává odběratel tepelné energie dodavateli tepelné energie údaje o podlahové ploše podle jiného právního předpisu1) a o naměřené spotřebě z těchto měřidel.
(3) V případech, které nespadají pod odstavec 1 nebo 2, předává odběratel tepelné energie dodavateli tepelné energie údaje o velikosti započitatelné podlahové plochy a podlahové plochy objektů nebo části objektů podle jiného právního předpisu1) .

§ 6
Termíny předávání údajů

(1) V případě, že je vyúčtovacím obdobím kalendářní rok a posledním dnem vyúčtovacího období je 31. prosinec kalendářního roku, poskytuje odběratel tepelné energie údaje podle § 5 dodavateli tepelné energie nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku, pokud se nedohodnou jinak.
(2) V případě, že je vyúčtovací období kratší než kalendářní rok, poskytuje odběratel tepelné energie údaje podle § 5 dodavateli tepelné energie nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po skončení vyúčtovacího období, pokud se nedohodnou jinak.

§ 7
Přechodné ustanovení

Ustanovení této vyhlášky se použijí poprvé pro dělení nákladů na tepelnou energii pro vytápění a na tepelnou energii spotřebovanou na přípravu teplé vody a její dodávku do všech odběrných míst nebo do jednotlivých objektů nebo částí objektů, které jsou zásobovány z jednoho odběrného místa za vyúčtovací období, které počíná dnem 1. ledna 2016.

§ 8
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 366/2010 Sb., o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst, se zrušuje.

§ 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Zdroj: Verlag Dashöfer