Nový občanský zákoník

Od 1.1.2014 vejde v platnost Nový občanský zákoník 89/2012 – NOZ, nově právní úpravu orgánů společenství vlastníků jednotek lze charakterizovat obecně takto:

• soustava orgánů je v zásadě shodná jako v ZOVB (nejvyšší orgán a statutární orgán jsou povinné),

• shodně jako podle ZOVB mohou být podle stanov zřizovány další orgány SVJ,

• odstraňuje se problém s určením statutárního orgánu ve stanovách SVJ. Podle NOZ se výslovně stanoví, že statutárním orgánem je výbor, ledaže stanovy určí, že je statutárním orgánem předseda SVJ (§ 1205 NOZ),

• ruší se označení „pověřený vlastník“ a nahrazuje se označením „předseda“,

• nově se umožňuje, aby stanovy určily, že členem voleného orgánu či voleným orgánem může být i jiná osoba než vlastník (dosud takové výslovné ustanovení v ZOVB chybělo),

• nově se stanoví základní předpoklady pro zvolení za člena orgánu SVJ (§ 1205 odst. 2 NOZ),

• nově se zařazuje souhrnné ustanovení o výlučné působnosti shromáždění (§ 1208 NOZ),

• podle § 1206 odst. 2 NOZ se vyžaduje pro přijetí usnesení shromáždění souhlas většiny hlasů vlastníků-členů přítomných na shromáždění, přičemž zcela nově zákon dovoluje, aby stanovy určily vyšší (kvalifikovanou) většinu pro přijetí usnesení ve všech či ve stanovách vyjmenovaných záležitostech,

• pro postavení a působnost statutárního orgánu se použijí obecná ustanovení NOZ o statutárním orgánu právnické osoby (§ 163 NOZ),

• nově se výslovně stanoví možnost hlasování mimo schůzi shromáždění (per rollam), pokud řádně svolaná schůze shromáždění nebyla způsobilá jednat a usnášet se, dále v případech výslovně určených ve stanovách SVJ (§ 1210 NOZ),

• stanoví se odchylné požadavky na přijetí usnesení shromáždění oproti ZOVB (§ 1206 odst. 2 NOZ), přičemž se rozlišují požadavky pro přijetí usnesení na schůzi shromáždění a pro přijetí při hlasování per rollam.

 

Sledujte naše aktuality, budeme Vás postupně informovat o změnách v sekci aktuality.