Nový výbor společenství vlastníků jednotek

Výbor společenství vlastníků jednotek je mimořádně důležitým orgánem společenství. Je to výkonný orgán SVJ.

 Jak se výbor  volí? Na jak dlouho? Co když některý člen výboru složí funkci?

 • Členem výboru může být zvolen člen SVJ. Protože členem SVJ může být i právnická osoba, tak i tato osoba může být zvolena do výboru. Tato právnická osoba pak určí člověka, který ji bude ve výboru zastupovat.
 • Osoba, která nevlastní žádnou jednotku v domě, se nemůže stát členem výboru. Zákon o vlastnictví bytů ani jiný zákon to sice výslovně neříkají, ale odborníci na bytové právo se většinou shodují, že to charakter zákonné úpravy  SVJ, jehož  členem může být jen vlastník jednotky v domě, vylučuje.
 • V návrhu nového zákona o vlastnictví bytů se ale možnost, že by se členem výboru mohl stát i nečlen SVJ, už předpokládá.

Počet členů, funkční období

 • Výbor musí mít alespoň tři členy.
 • Potřeby SVJ se v čase mění, a tak někdy bude vhodné zvolit výbor větší a někdy postačí menší. I v závislosti na tom, kolik se přihlásí zájemců o práci ve výboru. Funkční období výboru určují stanovy, nesmí však přesáhnout pět let. Při nové volbě výboru je ale možné zvolit vlastníka opakovaně, počet funkčních období může být libovolný.
 • Člen výboru může funkci kdykoli složit (vzdát se, odstoupit). A to i za předpokladu, že by stanovy SVJ tuto záležitost neupravovaly, i když by takovou úpravu měly obsahovat.
 • Možnost odvolání člena výboru ale stanovy musí upravovat, jinak by byl asi problém někoho z výboru proti jeho vůli odvolat. Zákon o vlastnictví bytů tuto věc nijak neupravuje.
 • Byl-li v minulosti zvolen náhradník za člena výboru, nastupuje tento náhradník za odcházejícího člena bez nové volby.

Hlasování

 • K platnosti zvolení člena výboru je zapotřebí, aby na shromáždění byli přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů (podle jejich váhy).
 • Člen výboru je zvolen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků.
 • Hlasování, nejde-li o první shromáždění, nemusí být přítomen notář. Jména zvolených členů orgánů se zapisují do rejstříku SVJ, které vedou určené soudy.
 • Nezřídka se stává, že se po skončení funkčního období starého výboru nepodaří na další funkční období nový výbor zvolit. Jak v takových případech postupovat?

Co když se nepodaří zvolit

 • Pokud funkční období výboru bylo kratší, než stanoví jako maximálně možné zákon, tedy tři nebo čtyři roky, výbor může se souhlasem shromáždění pokračovat, ale celková délka jeho činnosti nesmí přesáhnout pět let.
 • S tímto řešením musí ale souhlasit i sami členové výboru a tato možnost by měla být blíže upravena ve stanovách.
 • Nejsou-li uvedené podmínky splněny, shromáždění může na základě volby svěřit výkon funkce výboru jednomu z vlastníků (tzv. pověřený vlastník). Ten je právně zcela rovnocennou variantou výboru.
 • Nepodaří-li se ani tato možnost, plní funkci výboru vlastníci jednotek, kteří se stali členy společenství dnem jeho vzniku, tzv. zakladatelé (za předpokladu, že není vlastník, který má spoluvlastnický podíl nejméně jednu polovinu). To už je ale velmi krkolomné řešení, jemuž je nutné v zájmu všech předcházet.

Odměny

 • Práce členů výboru je náročná a odpovědná, a proto je zpravidla i odměňována. O výši odměn rozhoduje shromáždění, pokud tuto záležitost neupravují stanovy. Mohou být stanoveny jak měsíční odměny, tak i roční odměny.
 • Shromáždění může stanovit pouze celkovou částku pro všechny členy výboru s tím, že si členové výboru tuto odměnu mezi sebe rozdělí.