Orgány malého družstva v zákoně o obchodních korporacích (ZOK)

Ve vztahu k orgánům malého družstva, tedy družstva, které má méně než 50 členů, došlo proti předchozí úpravě v obchodním zákoníku k určitým změnám. Tuto problematiku nyní řeší § 726 ZOK, a to tak, že družstvo do 50 členů se může rozhodnout, že využije možnost zjednodušené soustavy orgánů, anebo tuto možnost nevyužije a bude mít ve svých stanovách nadále orgány, které zákon ukládá pro každé jiné družstvo, zejména v § 629 ZOK, tj. členská schůze, představenstvo a kontrolní komise. Pokud malé družstvo použije zjednodušenou soustavu orgánů, dochází po 1. 1. 2014 k některým změnám oproti předchozí právní úpravě.

Zásadní změna je ve vztahu k předsedovi družstva, pokud je podle stanov malého družstva statutárním orgánem namísto představenstva. V takovém případě předseda vykonává veškerou působnost statutárního orgánu, přičemž se přiměřeně použijí ustanovení § 705–714 ZOK týkající se představenstva družstva. Problémem však zůstává skutečnost, že nadále není připuštěno, aby vedle předsedy malého družstva byl také další člen pověřený členskou schůzí, jak tomu bylo dosud podle obchodního zákoníku. V tomto směru je nová úprava problematická, neboť neřeší možné zastoupení nebo absenci jediného statutárního zástupce, porušuje základní principy družstevnictví o kolektivním rozhodování a také princip dvou podpisů v právních jednáních, a svým pojetím se přibližuje jednateli v  s. r. o., což je nesprávné.  Protože však malé družstvo má nyní na výběr ze všech variant ustavení orgánů, je možné, aby i zde bylo voleno představenstvo bez kontrolní komise nebo s kontrolní komisí podle toho, co uvádí stanovy. Stejně tak může být volen předseda s kontrolní komisí i bez kontrolní komise. To vyplývá z § 726 odst. 2, kde se přímo stanoví, že se kontrolní komise nezřizuje, neurčí-li stanovy družstva jinak. Pokud by kontrolní komise nebyla zřízena, plyne ze zákona, že její působnost vykonává členská schůze, přičemž každý člen družstva má vůči statutárnímu orgánu stejnou pravomoc jako kontrolní komise. To může způsobovat praktické problémy, protože kterýkoliv člen může požadovat kdykoliv jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva. Proto asi bude vhodné využít ustanovení, podle kterého stanovy mohou určit jinak, například tak, že tuto působnost lze vykonávat pouze v určité dny nebo pouze při jednání členské schůze, anebo že členská schůze určí jednoho či několik členů pro takovou činnost, aniž by se však jednalo o orgán družstva.

Významnou novinkou je doplnění povinnosti malého družstva, že při zvýšení počtu jeho členů nad 50 je povinnost změnit stanovy a zvolit  představenstvo a kontrolní komisi ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy tato skutečnost nastala, a to pod sankcí zrušení a likvidace družstva. Toto by však neplatilo, pokud ve stejné lhůtě opět nepoklesne počet členů družstva pod 50.  Tato zbytečně kasuistická úprava reaguje na skutečnost, že dosavadní právní úprava tuto povinnost neobsahovala, ale postup byl stejný, i když tato povinnost nebyla explicitně vyslovena, avšak bylo možné ji dovodit z textu obchodního zákona.

Zdroj: JUDr. František Lebl, předseda SMBD