Paušální platba za služby

Jistou novinkou ve způsobu hrazení služeb jsou paušální platby. Jakým způsobem postupovat? Více o tom v následujícím textu.

Zákon umožňuje na rozdíl od minulé úpravy i paušální platbu. Částka nájemného a částka za služby se může sloučit do samostatné paušální částky, pokud si to pronajímatel a nájemce sjednají.

Pro tento případ platí, že platby za poskytované služby se nerozúčtovávají a písemná dohoda o paušální platbě nemusí být uzavírána se všemi nájemci v domě.

Paušální platby se uzavírají ve většině případů pouze u krátkodobých nájmů a nejde o časté případy. Důvodem je především ustanovení v § 9 odst. 4 zákona, že u nájmů uzavřených na dobu delších než 24 měsíců nebo na dobu neurčitou nelze do paušální platby zahrnout platbu za dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody a dodávku vody a odvádění odpadních vod. Platby za tyto služby se musí u dlouhodobých nájmů vždy vyúčtovat.

Pokud příjemce služeb s paušální platbou písemně požádá, má poskytovatel služeb povinnost vystavit pro účely sociálních dávek poskytovaných v oblasti bydlení podrobný rozpis paušální platby s vyčíslením jednotlivých položek za zúčtovatelné služby.

Zdroj: Ing, Milan Taraba, SON