Postup obcí při zpoplatňování komunálního odpadu – Smluvní systém

Obec může vybírat úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na základě smlouvy. Smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat výši úhrady. V tomto případě se platba odvozuje od vlastního faktu produkce komunálního odpadu na území obce.

Poplatek podle ustanovení § 17a zákona o odpadech

Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad (společenství vlastníků jednotek). Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.

Maximální výše poplatku se stanoví podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti nebo podle počtu uživatelů bytů a s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu. V poplatku mohou být promítnuty i náklady spojené s pronájmem nádob určených k odkládání odpadu.

Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí to plátce obci, která na základě toho vyměří poplatek poplatníkovi platebním výměrem.

Nezaplatí-li poplatník nebo plátce poplatek ani po uložení této povinnosti platebním výměrem, lze přistoupit k vymáhání za stejných podmínek jako v případě místního poplatku.

Kdy může zasáhnout veřejný ochránce práv?

Ochránci nepřísluší zasahovat do samotného určení způsobu zpoplatnění a do jeho zavedení a bližší úpravy obecně závaznou vyhláškou obce. Jedná se totiž o výkon samostatné působnosti obce. Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí vykonává Ministerstvo vnitra, na něž se kdokoliv může obrátit s podnětem k provedení dozoru. Odporuje-li obecně závazná vyhláška obce zákonu, vyzve ministerstvo obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu, rozhodne ministerstvo o pozastavení účinnosti vyhlášky. Nezjedná-li obec ani poté nápravu, podá ministerstvo návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky Ústavnímu soudu.

Ochránce se může zabývat správou místního poplatku a poplatku podle ustanovení § 17a zákona o odpadech (varianta 1 a 3), jež představuje výkon přenesené působnosti. Jedná se o postupy obecních úřadů související s vyhledáváním poplatníků (plátců), vyměřováním poplatků, jejich vybíráním, vymáháním apod. V takových případech je ochránce oprávněn zasáhnout, shledá-li, že jednání obecního úřadu odporuje právu, principům právního státu či dobré správy, případně že obecní úřad nedůvodně setrvává v nečinnosti.

Zdroj: Veřejný ochránce práv, portalobydleni.cz

Další zajímavé aktuality naleznete zde