Práva a povinnosti vlastníka jednotky

Vlastník jednotky má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části. Zároveň musí vlastník udržovat svou jednotku tak, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu; to platí i o společných částech, které má vlastník vyhrazeny ve výlučném užívání.

Základní právní úprava

Základní právní úprava vymezení práv a povinností vlastníka jednotky v souvislosti s užíváním jednotky a společných částí je zakotvena v § 1175 NOZ. Tato právní úprava je následně rozvinuta v ustanoveních § 1176 až § 1184 NOZ. Při výkladu práv a povinností vlastníka jednotky je dále třeba vycházet z obecných ustanovení o spoluvlastnictví (§ 1115 až § 1157 NOZ). Obecná ustanovení o spoluvlastnictví se však nebudou aplikovat tehdy, pokud ustanovení o bytovém spoluvlastnictví budou obsahovat zvláštní právní úpravu, nebo v případech, kdy je aplikace obecných ustanovení o spoluvlastnictví vyloučena s ohledem na charakter bytového spoluvlastnictví. Aplikace obecných ustanovení o spoluvlastnictví na spoluvlastnictví bytové bude vždy jen přiměřená.

Další práva a povinnosti vlastníka jsou samozřejmě včleněna i do dalších ustanovení NOZ (např. práva a povinnosti vyplývající z členství ve společenství vlastníků).

Základní práva a povinnosti vlastníka rozdělujeme na:

 • práva k jednotce, která je v jeho vlastnictví,
 • práva ke společným částem nemovité věci.

Základní práva vlastníka k jednotce jsou následující:

 • právo svobodně spravovat jednotku
 • právo výlučně užívat jednotku
 • právo uvnitř stavebně upravovat jednotku
 • právo, aby byly jiným vlastníkem jednotky v domě společné části a jednotky užívány tak, aby nedošlo ke ztížení výkonu výše uvedených práv vlastníka

Základní povinnosti vlastníka k jednotce jsou následující:

 • povinnosti spravovat, užívat jednotku a stavebně ji upravovat tak, aby nedošlo ke ztížení výkonu stejných práv jiného vlastníka ani k ohrožení, změně nebo poškození společných částí
 • udržovat jednotku tak, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu

Základní práva vlastníka ke společným částem

 • právo užívat společné části
 • právo, aby byly jiným vlastníkem jednotky v domě společné části a jednotky užívány tak, aby nedošlo ke ztížení užívání společných částí vlastníkem nebo k ohrožení, změně nebo poškození společných částí

Základní povinnosti vlastníka ke společným částem

 • povinnost vlastníka užívat společné části tak, aby nedošlo ke ztížení výkonu užívacích práv jiných vlastníků k jejich jednotkám nebo společným částem ani k ohrožení, změně nebo poškození společných částí
 • udržovat společné části, které má vlastník jednotky vyhrazeny ve výlučném užívání, jak to vyžaduje jejich nezávadný stav a dobrý vzhled domu

Zdroj: Verlag Dashöfer