Pravidla pro hlasování shromáždění SVJ

Shromáždění vlastníků jednotek je nejvyšším orgánem společenství vlastníků, který rozhoduje o všech zásadních záležitostech společenství. Stále více našich klientů využívá naší služby hlasování na SVJ a celkovou přípravu shromáždění vlastníků SVJ .

Základní pravidla pro hlasování na shromáždění vlastníků SVJ:

Shromáždění je usnášeníschopné pokud jsou přítomni vlastníci, kteří mají nadpoloviční většinu hlasů. Počítají se spoluvlastnické podíly uvedené na Katastru nemovitostí.

K přijetí rozhodnutí shromáždění vlastníků v naprosté většině záležitostí bude stačit souhlas většiny hlasů přítomných – počítáno opět dle výše spoluvlastnických podílů.

Nově je možno kvórum pro rozhodnutí k určitým záležitostem stanovami zvýšit, proto je naprosto nezbytné před shromážděním prostudovat stanovy a připomenout si pravidla hlasování.

Je rozdíl, je-li požadováno kvorum větší než ¾ vlastníků, nebo ¾ vlastníků z přítomných vlastníků na usnášeníschopném shromáždění. Vše je samozřejmě počítáno podle výše spoluvlastnických podílů.

Hlas toho, kdo se zdržel, se nepočítá. Význam halsování způsobem zdržel se je pouze v tom, že svou přítomností ovlivňuje usnášeníschopnost shromáždění.

 

Nenašli jste co jste hledali? Pošlete nám Váš dotaz na 100sprava@contextconsult.cz