Příjmy ze společných částí domu

Příjmy z nájemného ze společných prostor (např. příjmy z pronájmu pozemku, sušárny pronajímané jako sklad, z pronájmu štítové stěny jako reklamní plochy atd.) a ostatní příjmy plynoucí ze společných prostor (např. příjmy z práva umístit telekomunikační či reklamní zařízení na domě atd.) nejsou výnosem SVJ a tudíž nejsou předmětem daně u SVJ.

Nájemné či obdobný příjem je sice zpravidla poukazován na bankovní účet SVJ, to však ještě neznamená, že mu „patří“. V uvedených případech se vždy jedná o příjem vlastníků jednotek a rozděluje se mezi ně v poměru jejich spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

Tomu musí  odpovídat i způsob účtování v SVJ – nikoliv ve výnosech, ale jako závazek vůči vlastníkům jednotek. Ti samozřejmě nemusejí trvat na vyplacení svého podílu na uvedených příjmech, ale mohou je ponechat po schválení shromáždění vlastníků na účtu SVJ jako mimořádný příspěvek na správu domu.

To je však nezprošťuje povinnosti zahrnout příslušnou částku do svých zdaňovaných příjmů.

Samotné zdanění tohoto příjmu však závisí na ostatních příjmech konkrétního člena SVJ. Povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob (a současně i povinnost zdanit příjem z pronájmu) totiž nevzniká, například pokud:

člen SVJ po celý rok pobíral pouze příjmy od  jednoho a nebo postupně od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (zaměstnavatelů); podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k (kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů zdaňovaných srážkovou daní)   a jeho ostatní zdanitelné příjmy podle § 7 až 10  nepřesáhly částku 6 000 Kč

celkové roční příjmy člena SVJ, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15000 Kč (kromě příjmů osvobozených a příjmů zdaňovaných srážkovou daní).

• odlišná situace nastává u osob, které musí z jakéhokoliv důvodu daňové přiznání podat (např. osoby samostatně výdělečně činné nebo osoby se dvěma souběžnými pracovními poměry). V takovém případě ke zdanění příjmu z pronájmu u vlastníků jednotek dochází.