Programy podpory bydlení Ministerstva pro místní rozvoj

Programy podpory bydlení jsou vyhlašovány výzvami ministryně. Pro rok 2016 byly přijímány žádosti do níže uvedených podprogramů.

Program Podpora bydlení se pro rok 2016 sestává z následujících podprogramů:

  • Regenerace sídlišť

Cíl podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci veřejného prostranství sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Dotace je poskytována až do výše 70 % rozpočtových nákladů akce, nejvýše však 4 mil. Kč.

Více informací zde

  • Bytové domy bez bariér

Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

Více informací zde

  • Podporované byty

Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

Do kategorie podporovaných bytů patří:

·         pečovatelský byt,

·         vstupní byt,

·         Komunitní dům seniorů (KoDuS).

Více informací zde

  • Olověné rozvody

Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku.

Více informací zde

Zdroj: MMR