Rejstřík společenství vlastníků jednotek

Rejstřík společenství vlastníků jednotek (dále jen „rejstřík“) lze stručně charakterizovat jako obecnou databázi informací o SVJ. Tuto základní evidenci vedou k tomu příslušné soudy, které jsou zákonem označovány jako soudy rejstříkové. O zvláštní typ soudů se však nejedná a agendu rejstříkového soudu vykonávají soudy krajské.

Velmi důležitou ve vztahu rejstříku a SVJ je skutečnost, že NOZ nově velmi úzce provázal samotnou existenci SVJ s jeho evidencí v rejstříku. SVJ totiž nyní vzniká až okamžikem, kdy je zapsáno do rejstříku. V původní právní úpravě dle zákona č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů, docházelo ke vzniku SVJ ze zákona a zápis do rejstříku byl pouze deklaratorní.

Zápis je podmínkou existence SVJ

Zápis do rejstříku je tak podmínkou existence SVJ v právním slova smyslu, tedy toho, aby SVJ vůbec mělo právní osobnost a mohlo nabývat práva a být nositelem povinností. Úzká vazba mezi konkrétním SVJ a evidencí v rejstříku se netýká pouze vzniku SVJ, ale i změn v průběhu jeho existence a jeho zániku.

Základní právní úpravu rejstříku naleznete v zákoně č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „RejZak“).

Zpřístupnění údajů z rejstříku

Zpřístupnění údajů zapsaných v rejstříku je z technického hlediska prováděno několika způsoby.

  • Nejčastěji využívaným je zpřístupnění údajů prostřednictvím internetových stránek Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz., ze kterých je možno získat opis (vytisknout je nebo uložit v elektronické podobě).
  • Další možnost spočívá v podání žádosti o vydání opisu z rejstříku, přičemž požádáno může být buď o tzv. úředně ověřený opis, nebo o výpis neověřený (tedy pouze informativní). Lze žádat nejen o opis v listinné podobě, ale i o ověřený opis elektronický.