Reklamace vyúčtování služeb

Vlastník jednotky reklamuje vyúčtování služeb roku 2012 s tím, že požaduje snížit počet osob užívajících bytovou jednotku ve všech měsících roku 2012 o jednu osobu a to z důvodu zpětného snížení počtu osob.

Pro vyřešení problému nejprve doporučujeme nahlédnout do stanov SVJ, jakým způsobem je upravena povinnost oznámit změnu počtu osob v bytě. Vzorové stanovy (nařízení vlády č. 371/2004 Sb.) určují vlastníkovi jednotky povinnost oznamovat společenství skutečnosti rozhodné pro rozúčtování služeb spojených s bydlením, tedy i počet osob obývajících bytovou jednotku, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo (čl. XIV odst. 2 písm. j) vzorových stanov SVJ).

Pokud vlastník jednotky tuto svou oznamovací povinnost nesplnil, není jeho reklamace vyúčtování služeb oprávněná. Takovou skutečnost by mohl zpětně tvrdit každý vlastník jednotky v domě. Samozřejmě záleží na rozhodnutí shromáždění, jakým způsobem tuto povinnost upraví ve stanovách a jestli umožní i zpětné oznámení nebo krátkodobé snížení počtu osob pouze na letní měsíce, které mohou někteří vlastníci trávit na chatách apod.  Především tedy závisí na dohodě mezi jednotlivými vlastníky, jakým způsobem budou rozúčtovány náklady, určené nejlépe vlastními pravidly či zahrnuté do stanov konkrétního SVJ.

V novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „NOZ“) je oznamovací povinnost přímo stanovena a to v ust. § 1177 odst. 2 NOZ, kde je uvedeno, že vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby.

 

 

Správa nemovitostí Praha 9 zde

Správa nemovitostí Praha 5zde

Správa nemovitostí  Milovice – zde