Revize technických zařízení domu a lhůty pro jejich provádění

Uvedené termíny revizí a kontrol jsou obecné. Konkrétní termín nadcházející revize nebo kontroly, je vždy uveden v předešlé revizní zprávě, nebo zprávě o kontrole a je závazný. Nedílnou součástí těchto zpráv jsou i termíny k odstranění závad, kdy je povinností spolu s revizní zprávou archivovat i doklad o odstranění závad.

Plyn

Plynová rozvody a plynová zařízení – povinnost provádět revize vychází ze z. č. 458/2000 Sb., energetického zákona, specifikovány tyto povinnosti jsou ve vyhlášce č. 85/1978 Sb. a dále v českých technických normách a technických doporučeních GAS TPG 704 01.

SVJ má povinnosti především ve vztahu ke společným částem objektu. Tzn. rozvody plynu od HUP po uzávěry k jednotlivým spotřebičům.

Kontrola 1 x ročně, revize 1 x 3 roky.

Co se týká odběrného plynového zařízení (spotřebiče) – pouze pokud je domovní kotelna, případně kotel v „místnosti s kotlem”.

Elektro

Povinnost provádět revize na elektro rozvodech a zařízeních vyplývá opět z energetického zákona, tato povinnost je specifikována v ČSN 33 1500 – zde ale pozor, výslovně je uvedeno, že se netýká rozvodů v bytech. V současné právní úpravě nejsou nikde specifikovány požadavky na revize elektro v bytech.

Revize 1 x za 5 let, nebo podle stanoveného prostředí dle předešlé revizní zprávy.

Revize elektro zařízení, ručního nářadí a prodlužovacích śňůr (pokud jsou majetkem SVJ) požadavky jsou specifikovány v ČSN EN 33 16000 ed. 2., podle druhu a použití zařízení.

Hromosvody

Pokud je hromosvod instalován podle staré normy ČSN 341398, tedy před rokem 2006, je nadále do rekonstrukce revidován podle ČSN 33 1500 1 x za 5 let.

Pokud je hromosvod instalován podle nové normy ČSN EN 62305-3 je v bytových domech povinnost 1 x ročně provádět vizuální kontrolu a 1 x za 4 roky provést revizi hromosvodu. V tomto případě již hromosvod musí mít dokumentaci skutečného provedení.

Spalinové cesty

Vlastník nebo provozovatel objektu je podle zákona č. 133/1985 Sb. a jeho prováděcích předpisů povinen provádět pravidelnou kontrolu a čištění spalinových cest, pokud se jedná o společnou součást domu. tzn. domovní kotelna. V případě spalinových cest od jednotlivých bytových kotlů, bývá vymezení spalinové cesty uvedeno v prohlášení. Pokud není, platí úprava vládního nařízení č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím a společnou částí domu bude vždy vyvložkování pořízené spolu s komínem, nikoli vyvložkování pořízené dodatečně pro potřeby vlastníka jednotky.

Domovní kotelna

Odborná prohlídka kotelny se podle nařízení vlády č. 91/1993 Sb., provádí nejméně 1 x ročně, pokud nejsou splněny další důvody uvedené v citovaném NV, které by zkracovaly roční interval.

Výtahy

NV č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení a soubor technických norem ČSN 274007 a ČSN EN 81-80.

Výtahy uvedené do provozu před účinnosti technického předpisu musí být dokumentace minimálně v rozsahu:

  • dispoziční výkres

  • elektrická/hydraulická schémata

  • kniha výtahů, kniho provozních prohlídek, kniha odborných prohlídek výtahů, protokoly o odborných zkouškách výtahů, závěry provedených inspekčních prohlídek

  • mazací plán.

Odborné prohlídky:

Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti, uvedené do provozu po 1.1.1993 (kategorie I) 1 x za 3 měsíce, uvedené do provozu před 1.1.1993 (kategorie II) 1 x za dva měsíce.

Odborná zkouška výtahu je prováděná v pravidelných intervalech k ověření funkce a způsobilosti k dalšímu provozu zahrnující i prověření elektrického zařízení výtahu a zjištění nebezpečí/ nebezpečných situací.

Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů – 1 x 3 roky

Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy – 1 x 6 let.

Inspekční prohlídka je posouzení technického stavu výtahu inspekčním orgánem za účelem vyhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska vyskytujících se provozních rizik. Podrobují se ji pouze výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů.

První inspekční prohlídka musí proběhnout do 9 let od uvedení do provozu. Opakovaná inspekční prohlídka 1 x 6 let, přičemž termín může být překročen max. o 3 měsíce.

Inspekční prohlídky výtahů provádí inspekční orgán typu A (ČSN EN ISO/IEC 17020).

Požárně bezpečnostní zařízení

Aktivní: zařízení zásobování požární vodou (hydranty), nouzové osvětlení, požární větrání, elektrická požární signalizace, stabilní a polostabilní hasicí zařízení apod.

Kontrola provozuschopnosti 1 x ročně. Dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. V případě instalace nového zařízení musí být provedeny funkční zkoušky.

Pasivní: požární dveře, požární ucpávky apod.

Vyhl. 202/1999 Sb., technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří.

Kontrola provozuschopnosti 1 x ročně. Dle vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Hasicí přístroje

Dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. musí být provedena kontrola provozuschopnosti hasicích přístrojů 1 x ročně. Periodická tlaková zkouška, pro vodní a pěnové 1 x za 3 roky, pro ostatní 1 x za 5 let.

Minimální vybavení bytového domu hasicími přístroji dle vyhlášky č. 23/2008 Sb.:

a) jeden přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A určený pro hlavní domovní rozvaděč elektrické energie,

b) jeden přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 55B určený pro strojovnu výtahu,

c) jeden přenosný hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí schopností 13A nebo přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A na každých započatých 100 m2 půdorysné plochy u požárních úseků určených pro skladování, je-li jejich půdorysná plocha větší než 20 m2,

d) další přenosný hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí schopností 13A nebo přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy všech podlaží domu, přičemž se do této plochy nezapočítávají plochy bytů.

Preventivní prohlídky objektů

Preventivní požární prohlídky se provádějí ve všech objektech a zařízeních, kde právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozují činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.

A dále, že v objektech a zařízeních, kde právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozují činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, se preventivní požární prohlídky provádějí v provozech, ve kterých se na pracovištích pravidelně vyskytují současně nejméně 3 osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli nebo veřejnost, popřípadě v dalších objektech nebo zařízeních, pokud tak určí provozovatelé těchto činností.

Pokud vznikne povinnost provádět požární preventivní prohlídku v bytovém domě, většinou je to v při činnosti bez zvýšeného požárního nebezpeční a tudíž se provádí 1 x ročně. Může ji provádět preventisto PO, technik PO nebo osoba odborně způsobilá v PO.

Vodoměry

Od roku 2011 novelou vyhlášky 345/2002 Sb., je předepsané ověření vodoměrů na studenou a teplou vodu, používaných k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům na 5 let. Doba platnosti ověření vodoměrů, ověřených před tímto datem, se však do doby nejbližšího následného ověření nemění.

Zdroj: Verlag Dashöfer