Rizika pozemku

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., § 152 je stavebník (investor) povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; zároveň je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy.

Umístění pozemku má vliv na projektové řešení stavby, které se může projevit v jeho umístění na pozemku, dispozičním uspořádání, konstrukčním řešení a jeho projednání.

Rizika pozemku, která mohou ovlivnit projektovou přípravu stavby:

 • geologická, která zahrnují složitost základových poměrů, stabilitu svahů ovlivňující vlastní pozemek, případně sousedící pozemky; dále úroveň hladiny spodní vody, případně podmáčení terénu srážkovými vodami;
 • hydrologická – zásah pozemku do povodňových pásem;
 • radonové – s výskytem radonu o různé intenzitě, případně s výskytem důlních plynů nebo radiačním záření;
 • kontaminace půdy nebezpečnými látkami;
 • bludné proudy;
 • archeologická s pravděpodobností předpokládaných výskytů archeologických nálezů;
 • ochrany životního prostředí;
 • ochranných pásem národních parků, chráněných přírodních rezervací, ochrany přírody a krajiny, ochrany lesa a zemědělské půdy;
 • hygienická pásma;
 • ochranných pásem vodních toků a ploch;
 • ochranných pásem inženýrské infrastruktury (kanalizace, vodovody, elektrická soustava, elektronické komunikace, plynárenské zařízení apod.);
 • ochranných pásem dopravní infrastruktury (silnice, dráhy, letiště apod.);
 • ochrany památkové péče;
 • vlivu sousedních staveb a pozemků;
 • ochrany zdraví z hluku a vibrací;
 • bezpečnosti a ochrany zdraví;
 • vlivu okolní dopravy.

Rizika pozemku se stávající stavbou určenou k rekonstrukci nebo odstranění:

 • statické se zajištěním stability;
 • stavu konstrukcí;
 • biologické s výskytem plísní, hub (dřevomorka apod.);
 • stavebně historické;
 • výskyt nebezpečných látek (azbest apod.).

Zdroj: ČKAIT, potralobydleni.cz