Sankce při porušení povinností vyplývající ze zákona č. 67/2013 Sb.

Poskytovatel i „konzument“ služeb mají svá práva, ale i povinnosti, které nelze opomíjet. Seznamte se s těmi nejdůležitějšími.

Jestliže poskytovatel služeb (pronajímatel) nebo příjemce služeb (nájemce) nesplní svoji povinnost stanovenou tímto zákonem, zejména nesplní-li nájemce povinnost oznámit změnu počtu osob, nebo nedoručí-li pronajímatel včas vyúčtování nebo nesplní povinnosti spojené s právem nájemce nahlížet do podkladů k vyúčtování a povinnosti spojené s vypořádáním námitek, je povinen zaplatit druhé straně pokutu, ledaže by splnění povinností ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé strany.

Výši pokuty si sjedná pronajímatel alespoň s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o ní rozhodne družstvo, anebo společenství. Ujednaná výše pokuty nesmí přesáhnout 50 Kč za každý započatý den prodlení. Nedojde-li k ujednání s nájemci nebo rozhodnutí družstva anebo společenství, činí výše pokuty 50 Kč za každý započatý den prodlení.

Zdroj: Ing. Milan Taraba, Sdružení nájemníků (SON), portalobydleni.cz