Služby spojené s užíváním bytu od 1.1.2014 zákon č. 67/2013 Sb.

Od 1. 1. 2014 vstupuje v účinnost nový zákon o službách. Ve vztahu k novému občanskému zákoníku jde o normou speciální a vylučuje použití ustanovení nového zákoníku týkajících se služeb.

Zákon o službách

Na počátku roku 2013 byl přijat zákon č. 67/2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen zákon o službách, nebo jen ZOS).

Tento zákon je ve vztahu k novému občanskému zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. – dále jen NOZ) normou speciální, která vylučuje použití ustanovení NOZ týkající se služeb, která byla do ustanovení NOZ o nájmu vložena neboť v době přijetí NOZ nebylo jisté, zda zákon o službách bude přijat. Jedná se o ustanovení § 2247 a § 2252 NOZ.

Zákon o službách nabývá účinnosti od 1. 1. 2014, a podle přechodného ustanovení obsaženého v § 14 ZOS se rozúčtování a vyúčtování nákladů na služby za zúčtovací období, které započalo přede dnem nabytí jeho účinnosti, provede podle dosavadních právních předpisů.

Zákon upravuje výčet základních služeb spojených s bydlením, způsob poskytování záloh na služby a změny záloh v průběhu roku, rozúčtování nákladů na plnění, postup a lhůty při vyúčtování přeplatků a nedoplatků a způsob nahlížení do podkladů pro vyúčtování.

Zákon o službách č.67/2013, platný od 1.1.2014

 

Správa nemovitostí Praha 9 zde

 

Správa nemovitostí Praha 5zde

 

Správa nemovitostí  Milovice – zde