Správa daně z nemovitosti od 1.1.2013

Správu daně z nemovitostí bude od 1.1.2013 vykonávat 14 finančních úřadů se sídly v krajských městech a v hlavním městě Praze, a to prostřednictvím svých územních pracovišť.

Krajská územní působnost finančních úřadů umožňuje sloučení daňových povinností za jednotlivé nemovitosti, které dosud spravovaly různé finanční úřady v jednom kraji, do jediné. S tím souvisí také sloučení stávajících spisů k dani z nemovitostí do spisu jediného. Sloučení dosavadních daňových povinností do jednoho spisu provedou finanční úřady automaticky z moci úřední. Nedojde-li oproti zdaňovacímu období 2012 ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, nebude v lednu 2013 nutný žádný úkon ze strany poplatníků.

Upozorňujeme poplatníky, u kterých došlo v r. 2012 ke změnám okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí nebo ke změně poplatníka daně z nemovitostí (např.: nákup, prodej, dar, dědictví, výstavba, přístavba, kolaudace, změna užívání, digitalizace území, pozemkové úpravy, převody bytů do os. vlastnictví…), že mají  dle § 13a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí  povinnost  podat   daňové přiznání   do  31.1.2013.

Nepodá-li poplatník přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, vystavuje se nebezpečí sankce pokuty za opožděné podání přiznání (dle § 250 zákona č.280/2009 Sb., daňový řád v platném znění).

Bližší informace je možné získat na internetu http://cds.mfcr.cz .