Správa domu – Hlasování SVJ

Hlasování je v zákoně o vlastnictví bytů 72/1994 Sb. je upraveno takto:

§11 (2) Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů; k přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných hlasů.

§11 (3) Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu (§ 8 odst. 2); spoluvlastníci jednotky mají postavení vlastníka jednotky (jeden hlas). Při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se potřebné většiny nebo dohody, rozhodne na návrh kteréhokoli vlastníka jednotky soud. Jde-li o důležitou záležitost, může přehlasovaný vlastník jednotky požádat soud, aby o ní rozhodl. Právo je nutno uplatnit u soudu do 6 měsíců ode dne přijetí rozhodnutí, jinak právo zanikne.

§11 (4) K přijetí usnesení o věcech, které jsou obsahem prohlášení podle § 4, o schválení nebo o změně stanov, o uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám a o rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek podle § 9a odst. 2 je zapotřebí tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů.

§11 (5) K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby (Pozn. č. 6: § 85 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.) a o změně stavby (Pozn. č. 7: § 54 a násl. zákona č. 50/1976 Sb.) je zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek. Jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy (Pozn. č. 7a: § 139b odst. 3 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb.) a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek. Ustanovení zvláštních právních předpisů (Pozn. č. 7: § 54 a násl. zákona č. 50/1976 Sb.) tím nejsou dotčena.

Způsob hlasování je upraven také ve stanovách konkrétního domu, do kterých musíte vždy nahlédnout.

Vzorové stanovy naleznete v sekci „Užitečné odkazy“

Rádi Vám poradíme a zodpovíme Vaše dotazy na uvedených kontaktech nebo pomocí formuláře zde.