Správa nemovitostí a rozhodování mimo zasedání, náhradní shromáždění

V současné době je pro správu nemovitostí velice těžké organizačně zvládnout shromáždění vlastníků se všemi nutnými podmínkami.

Co se nastane v situaci, kdy se sice schůze koná, avšak nedorazí dostatečný počet vlastníků? V případ, že na shromážděni SVJ nedorazí  dostatečný počet vlastníků, tedy  nadpoloviční většina hlasů (ve smyslu §1206 odst. 2 občanského zákoníku), jsou tyto dvě možnosti i:

  1. opětovně svolat náhradní shromáždění
  2. rozhodnout mimo zasedání shromáždění takzvanou formou per rollam, které upraveno v §1211 a násl. Občanského zákoníku. Rozhodování mimo zasedání se může použít ve dvou případech.
    • V prvním případě se jedná o situaci, kdy shromáždění není usnášeníschopné. Rozhodovat v tomto případě o záležitostech společenství mimo zasedání shromáždění tak můžete automaticky ze zákona, i přestože tato možnost rozhodování nebude uvedena ve stanovách Vašeho SVJ. V případě, že rozhodování per rollam navazuje na neusnášeníschopné zasedání shromáždění, je svolavatel oprávněn navrhnout, aby vlastníci jednotek rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání. Procesně budou předmětem návrhu totožné záležitosti, které byly svolavatelem navrženy na pořad původně svolávaného zasedání. Většina společenství vlastníků má však již v dnešní době upraven tento způsob rozhodování ve stanovách. Vlastníci jednotek tedy mohou rozhodovat o záležitostech SVJ formou per rollam mimovolně.
    • V druhém případě mohou vlastníci jednotek využít rozhodování per rollam rovnou, aniž by museli svolávat schůzi shromáždění, ovšem za podmínky, že je tato možnost rozhodování uvedena ve stanovách.

Jako správci nemovitostí Vám nabízíme možnost  spolupráce v oblasti přípravy hlasování per rollam a současně Vám nabízíme možnost úpravy stanov společenství vlastníků , tak měli možnost hlasovat mimo zasedání shromáždění o jakékoliv otázce týkající se správy domu a pozemku a také na náhradním shromáždění, pokud se na shromáždění nesejdete v usnášeníschopném kvóru.

Neváhejte se na nás obrátit. Kontaktujte nás na nezávaznou nabídku sprava@contextconsult.cz