Topná sezona a změna dodavatele plynu

Teploty začínají klesat, je třeba se připravit na další topnou sezonu. Víc než zima nás ale mohou trápit finance, které za vytápění vydáme.

Otopné období, jak se správně tento čas nazývá, začíná 1. září a končí 31. května. Alespoň tak to upravuje vyhláška 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie.

Dle ní se také dodávka tepelné energie zahájí, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C ve dvou dnech po sobě následujících, a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty  nad +13 °C pro následující den.

Pokud budeme skutečně topit po všechny dny topné sezony, následné vyúčtování nás může silně rozpálit. Je proto dobré dopředu zvážit, a především spočítat si, jakých úspor můžeme dosáhnout. Úvahy mohou směřovat i ke změně smlouvy s dodavatelem plynu, neboť tady může být úspora větší, než když měníme dodavatele elektrické energie.

Jak postupovat

Právo volby dodavatele plynu formou bezplatné změny mají všichni zákazníci od 1. ledna 2007. Změnou dodavatele plynu mají zákazníci možnost ovlivnit část svých celkových nákladů za dodávku plynu.

Cena dodávky plynu pro zákazníky na liberalizovaném trhu se skládá z regulovaných cen (přeprava, distribuce plynu, služby operátora trhu), které stanovuje Energetický regulační úřad, a dále z neregulované složky ceny za energii plynu, která v sobě zahrnuje samotnou dodávku komodity plynu, cenu za strukturování dodávky plynu (vyrovnávání sezónních výkyvů uskladněním plynu v zásobnících plynu) a obchodní marži dodavatele plynu. Regulované ceny jsou pevné a neměnné a jejich výši nemůže zákazník žádným způsobem ovlivnit. Naopak neregulovanou složku ceny, která tvoří až 80 % výsledné ceny dodávky zemního plynu, může zákazník ovlivnit právě volbou svého dodavatele plynu. Výše ceny tak závisí na nabídce jednotlivých dodavatelů plynu nebo poskytovatelů služeb.

Od roku 2008 začala na liberalizovaném trhu působit řada nových obchodníků s plynem, kteří díky své nabídce služeb a produktů již byli schopni konkurovat tradičním plynárenským dodavatelům plynu. Od té doby dochází k výraznějšímu nárůstu změn dodavatelů plynu i v kategorii domácností.

Držitelů licence na obchod s plynem s možností dodávat plyn zákazníkům včetně domácností v České republice je více, ke dni 1. ledna 2011 bylo vydáno 122 licencí na obchod s plynem. Aktuální seznam držitelů licence na obchod včetně kontaktních údajů naleznete na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu v sekci: Licence – informace o držitelích.

Dva počáteční kroky

Pokud se zákazník z kategorie domácnosti rozhodne pro změnu dodavatele plynu, v nejjednodušším případě mu postačí udělat dva kroky. Prvním krokem je ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem plynu (neplatí samozřejmě pro nově se připojující zákazníky), druhým krokem je pak uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu s novým dodavatelem plynu.

Podání žádosti o ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem plynu je nutné nejpozději k termínu dohodnutému ve stávající smlouvě nebo uvedenému v obchodních podmínkách původního dodavatele plynu. Pokud zákazník řádně neukončí předcházející smluvní vztah, musí počítat s odpovídajícími právními následky (např. se vznikem odpovědnosti za způsobenou škodu). Každý seriózní dodavatel plynu ovšem zákazníka na tuto náležitost upozorní a sám ji za zákazníka vyřídí, pokud k tomu od něj dostane příslušné oprávnění.

Uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu je pro zákazníky z kategorie domácnosti nejjednodušší způsob, jak si zajistit veškeré služby související s dodávkami plynu. Na základě této smlouvy dodavatel plynu zajišťuje zákazníkovi kompletní služby, tj. nejen plyn jako takový, ale i další služby nutné pro zajištění dodávky plynu, tj. přepravu, distribuci, uskladňování plynu a služby operátora trhu. Uzavřením takovéto smlouvy s dodavatelem plynu se pro zákazníka celý proces, z hlediska zajištění činností spojených se změnou dodavatele plynu, ukončuje. Smlouva o sdružených službách dodávky plynu musí být mezi zákazníkem a novým dodavatelem plynu uzavřena v dostatečném časovém předstihu, ve většině případů minimálně 18 dní, před požadovaným termínem platnosti změny dodavatele plynu. Termín pro podání žádosti o změnu dodavatele plynu se liší podle jednotlivých typů změn dodavatele plynu.

Samostatné smlouvy

Pokud se zákazník nerozhodne pro smlouvu o sdružených službách dodávky plynu, může si sám uzavřít samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb. To znamená, že zákazník uzavírá zvlášť smlouvu o dodávkách plynu, o distribuci plynu, o přepravě plynu a, pokud to vyžaduje průběh jeho odběru, tak i smlouvu o uskladňování plynu.

Podle toho, za jakých okolností a z jakých důvodů změna dodavatele plynu probíhá, rozlišujeme dva typy změn dodavatele plynu. Ve většině případů bude změna dodavatele plynu probíhat podle tzv. standardní změny dodavatele plynu, kdy dochází v odběrném místě zákazníka pouze ke změně dodavatele plynu v průběhu deseti pracovních dní. V krajních případech, kdy dodavatel pozbude možnosti nebo oprávnění dodávat plyn do odběrného místa zákazníka, je zákazník buď zařazen pod dodavatele poslední instance a jsou mu zajištěny dodávky za regulované ceny nebo může využít mechanismu v podobě tzv. rychlé změny dodavatele plynu a svého nového dodavatele plynu si vybrat. Rychlá změna dodavatele plynu proběhne do čtyř kalendářních dní po oznámení o nemožnosti dodavatele dodávat plyn zákazníkům, je však nutné požádat o rychlou změnu dodavatele plynu nejpozději 3 dny po tomto oznámení.

Kdo je „dodavatele poslední instance“ 

Je to dodavatel plynu, který má za určitých podmínek povinnost dodávat plyn domácnostem a malým zákazníkům za ceny regulované Energetickým regulačním úřadem. Dodavatel poslední instance je pojistkou pro domácnosti a malé zákazníky, kteří mají právo na volbu svého dodavatele plynu, avšak z různých možných příčin svého dodavatele plynu nemají. Povinnost dodavatele poslední instance dodávat plyn neplatí v případě zjištění neoprávněného odběru plynu.

Podrobně jsou jednotlivé procesy změn dodavatele plynu uvedeny v § 52 až 54 vyhlášky č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších změn (k dispozici na Portálu veřejné správy).

Dne 1. července 2011 vstoupila v účinnost některá ustanovení novely vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem, která se týkají především procesu změny dodavatele. Nově byla zavedena možnost změnit dodavatele s účinností k libovolnému dni, zatímco dříve byl tento proces vázán na 1. den měsíce. Z praktického hlediska došlo ke zvýšení ochrany zákazníka v případě, že má s dodavatelem uzavřenu smlouvu k jinému datu, než je konec měsíce. Je tak minimalizována pravděpodobnost sankcí či dokonce přerušení dodávek plynu. Vzhledem k tomuto uvolnění procesu lze sjednotit postupy pro standardní změnu dodavatele a změnu dodavatele formou registrace údajů v jeden proces trvající 10 pracovních dní.

Doporučení

Před samotnou změnou dodavatele plynu by měl zákazník důkladně zvážit dostupné nabídky na trhu s plynem. Při hodnocení jednotlivých nabídek by měla být zvažována nejen výše nabízené ceny, ale také konkrétní podmínky dodávek plynu (je nutné si důkladně přečíst obchodní podmínky dodavatele plynu). V neposlední řadě rovněž doporučujeme získat reference o spolehlivosti zvoleného dodavatele plynu a hledat případné zkušenosti jiných zákazníků s tímto dodavatelem na trhu.

Informace o regulovaných cenách mohou zákazníci získat v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o cenách plynů. Informace o cenách neregulované složky pak mohou zákazníci získat na webových stránkách jednotlivých dodavatelů plynu nebo poskytovatelů služeb. Reference a další informace potřebné k rozhodnutí o změně dodavatele plynu doporučujeme sledovat v tisku a médiích, případně také na webových stránkách Energetického regulačního úřadu.

Zdroj: Energetický regulační úřad, Portál o bydlení