Trvalý pobyt a jeho změna

Každý občan musí mít údaj o trvalém pobytu. Bližší úpravu podmínek pro provedení změny trvalého pobytu osobě, která je v nemovitosti přihlášena k trvalému pobytu, najdeme v zákonu č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění. Tento zákon zároveň stanoví podmínky pro změnu trvalého pobytu, které musejí být splněny zároveň.

Změna trvalého pobytu může být uskutečněna jen v případě, že zaniklo užívací právo tomu, kdo byl přihlášen v nemovitosti, a nebo došlo k zániku nemovitosti.

Trvalý pobyt můžeme změnit za splnění těchto předpokladů:

  •  osobě zaniklo užívací právo k nemovitosti (pravomocný rozsudek soudu o zrušení společného práva k nájmu bytu, dohoda bývalých manželů, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, přechod nájmu, atd.),
  • osoba v nemovitosti nebydlí, není vlastníkem (pravomocný rozsudek soudu o zrušení společného práva k nájmu bytu, dohoda bývalých manželů, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, přechod nájmu, atd.), ani není oprávněna byt užívat (nájemní smlouva, dohoda o užívání bytu, aj.),
  • osoba nemovitost nebo její část neužívá (tuto skutečnost uvedou účastníci řízení do protokolu při ústním jednání, popřípadě ji mohou potvrdit svědkové).

O zrušení údajů trvalého pobytu se musí žádat a žádost musí obsahovat:

  • jméno, příjmení, datum narození,
  • místo trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování žadatele,
  • označení správního orgánu, jemuž je určena,
  • uvedení věci, které se týká (žádost o zrušení údaje místa trvalého pobytu),
  • jméno, příjmení, datum narození osoby, které má být trvalý pobyt zrušen, popřípadě, jestli je žadateli známo, kde se jmenovaný zdržuje, přesná adresa trvalého pobytu, na které má být údaj uvedené osobě zrušen,
  • důvod žádosti, co se navrhuje a podpis žadatele.

Ohlašovna pak rozhodne o zrušení údaje místa trvalého pobytu, a to na písemnou žádost oprávněné osoby v případě, že zaniklo užívací právo občana k objektu, a pokud občan tento objekt neužívá.

O žádosti vede příslušný úřad jako správní orgán správní řízení. V tomto řízení zjišťuje současné splnění uvedených podmínek. V případě, že je údaj o místu trvalého pobytu úředně zrušen, pak je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.

Zdroj: JUDr. Jaroslava Nestěrová, Portálobydlení.cz