Umístění reklamy na fasádě domu

V případě, že se společenství vlastníků rozhodne umístit reklamní plakát (poutač) na společných částech domu (fasádu domu), jedná se vždy o pronájem. Daný smluvní vztah mezi společenstvím vlastníků a zájemcem o umístění reklamního poutače by proto měl být upraven nájemní smlouvou, a to dle obecných ustanovení, tedy ust. § 2201 NOZ (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Předmětem smluvního vztahu bude bezesporu přenechání věci pronajímatelem k dočasnému užívání nájemci, za což se nájemce pronajímateli zavazuje zaplatit nájemné.

K pronájmu části fasády jako společné části domu bude nezbytné získat předchozí souhlas shromáždění, a to dle ust. § 1208 písm. g) bod 1 NOZ, přičemž postačí souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek.

Zdroj: Verlag Dashöfer