Úprava stanov dle NOZ

Dnem 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pro právnické osoby včetně společenství vlastníků jednotek z toho vyplývá řada povinností. Ta část stanov společenství vlastníků, která novému zákonu odporují, pozbyla účinnosti.

Dle § 1200 odst. 2 písm. a) musí název SVJ vždy obsahovat slova „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který společenství vlastníků vzniklo. Všechna společenství vlastníků, která nesplňují tyto podmínky, mají povinnost přizpůsobit název požadavkům zákona nejpozději do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti, tj. nejpozději do konce roku 2015.

Ostatní společenství vlastníků mají povinnost přizpůsobit své stanovy ustanovením nového občanského zákoníku nejpozději do tří let ode dne nabytí účinnosti zákona, tj. nejpozději do konce roku 2016.

Právní problematika týkající se bytového spoluvlastnictví je poměrně obsáhlá, jmenujme si tedy alespoň nejdůležitější změny:

  • povinnost vlastníka oznámit SVJ nabytí jednotky a počty osob užívajících byt
  • povinnost SVJ sdělit na požádání vlastníka osobní údaje ostatních vlastníků či nájemníků bytů
  • odměny členů výboru (příp. kontrolní komise) a náklady na ostatní správní činnost musí být nově rozúčtovány rovným dílem na jednotky (tedy ne podle spoluvlastnického podílu)
  • vlastník jednotky při prodeji musí doložit kupujícímu potvrzení o tom, jaké dluhy na kupujícího přechází, případně, že žádné dluhy nejsou
  • stanovy musí nově obsahovat přesný počet členů volených orgánů a zároveň musí přesně určit, jestli statutárním orgánem bude výbor (jako kolektivní orgán) nebo předseda vlastníků (dříve pověřený vlastník) a jestli budou zřízeny jiné další orgány (např. kontrolní komise)
  • součástí stanov musí být pravidla pro rozúčtování záloh na služby a náklady na správu domu, a pravidla pro užívání společných částí
  • nově je upraveno hlasovací kvórum, tedy počet hlasujících nutný pro platnost hlasování
  • nový zákoník umožňuje hlasování per rollam (hlasování mimo shromáždění)
  • stanovení limitu nákladů na pořízení majetku nebo na opravy společných částí bez schválení shromážděním (1.000,- Kč na jednotku)

Při změně stanov je nutná přítomnost notáře. Přípravě shromáždění, na kterém bude hlasováno o změně stanov, bude potřeba věnovat výrazně více pozornosti, protože jde i o organizačně náročnější akci. Je také potřeba si předem dobře promyslet, co vše bude ve stanovách vhodné změnit, případně nově zakomponovat.

Zdroj: bydleni.cz