Vodoměry – druhy, ověřování, platnost

Veškeré vodoměry obecně a bez výjimky jsou zákonem o metrologii č. 505/1990 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 345/2002 Sb. zařazeny mezi tzv. stanovená měřidla s povinností každé měřidlo ověřit a s možností je používat pouze v době platnosti ověření.

Druhy vodoměrů

V bytových domech je možno se setkat s dvěma druhy vodoměrů: patní, neboli fakturační vodoměr a poměrové vodoměry (bytové vodoměry). I bytové vodoměry, jejichž údaje jsou využívány pro rozúčtování nákladů za spotřebovanou vodu na jednotlivé byty, jsou stanovenými měřidly a podléhající státní metrologické kontrole, takže tvrzení že poměrová měřidla není nutné ověřovat (měnit), se nezakládá na pravdě.

Ověřování vodoměrů

Od 1. 1.2012 se vyhláškou č. 285/2011 Sb., kterou se měnila vyhláška MPO č. 345/2002 Sb., která stanoví měřidla k povinnému ověřování, sjednotila doba platnosti ověření bytových vodoměrů na studenou a teplou vodu na 5 let (dosud platily termíny ověření 4 roky pro vodoměry na teplou vodu a 6 let pro vodoměry na studenou vodu). Doba platnosti ověření vodoměrů, ověřených před tímto datem, se však do doby nejbližšího následného ověření nemění.

Vodoměr s prošlou ověřovací lhůtou nelze použít pro rozúčtování nákladů na spotřebu vody, legislativa na takové měřené místo pohlíží jako na bytovou jednotku, resp. objekt bez instalovaných vodoměrů. V takovém případě musí být rozúčtování provedeno v souladu s ustanovením vyhlášky č. 372/2001 Sb.

Platný vodoměr (repasovaný u registrovaného subjektu) musí být označen úřední značkou autorizovaného metrologického střediska, které provedlo přezkoušení měřidla a shledalo, že odpovídá zákonným požadavkům. Tato značka musí vždy obsahovat poslední dvojčíslí roku (YY), ve kterém bylo ověření provedeno. Na vodoměru musí být nainstalována montážní plomba.

Odchylky vodoměrů – tato hodnota není určena žádným předpisem

Všeobecně uznávaná maximální odchylka mezi hodnotou spotřeby určenou patním (fakturačním) vodoměrem a součtem bytových vodoměrů je 20 -25%. Tato hodnota není určena žádným předpisem. Výše uvedený rozdíl může být způsoben především:

  • Součtem dostupných odchylek jednotlivých vodoměrů.
  • Různými termíny odečtů spotřeby vody na vodoměrech (patním a bytových).
  • Osazením různých typů vodoměrů s rozdílnou citlivostí.
  • Rozdílnou montážní polohou vodoměrů v jednotlivých bytech (vodorovná, svislá).
  • Nedostatečným zajištěním vodoměrů proti neoprávněnému ovlivňování.
  • Existencí neměřeného odběru.

Od 1. 1. 2012 se sjednotila doba platnosti ověření vodoměrů na studenou a teplou vodu, používaných pouze k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům, na 5 let.

Je vhodné požadovat od firmy provádějící montáž vodoměrů doložení osvědčení o registraci od Českého metrologického institutu (ČMI), neboť vodoměry jako stanovená měřidla mohou instalovat pouze osoby registrované.