Výhodnější podmínky ve výzvě na energetické úspory

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo novou výzvu v IROP programu, která přináší výhodnější podmínky a vyšší podporu pro žadatele.

Jedná se o výzvu s názvem Energetické úspory v bytových domech II, ve které je k dispozici 3,5 miliardy korun.

Věřím, že podmínky, které se nám podařilo vyjednat, povedou ke zvýšení zájmu žadatelů o podporu v oblasti snížení energetické náročnosti v oblasti bydlení. Podporována je celá řada aktivit, které je možné kombinovat, a tím zvýšit jejich efektivnost. Konkrétně se pak může jednat o zateplení obvodových konstrukcí spolu s výměnou zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Podpora je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy (zde bude poskytovat podporu pro obdobná opatření program Nová zelená úsporám). Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena. Žadateli mohou být vlastníci bytových domů (s výjimkou fyzických osob nepodnikajících) a společenství vlastníků jednotek. Pro žadatele je připraveno 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj, národní spolufinancování činí max. 5, 25 mld. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 90 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 300 000 Kč.

Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 15. července 2016 do 30. listopadu 2017.

U projektů s celkovými způsobilými výdaji do 5 mil. Kč je doba realizace do 30. 9. 2019, u projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 5 mil. Kč do 30. 9. 2020.

Ve srovnání s již vyhlášenou 16. výzvou IROP Energetické úspory v bytových domech, u které bude příjem žádosti ukončen dne 25. července 2016 ve 14.00 hodin, je hlavní pozitivní změnou pro žadatele zvýšení podpory z 25,5 % na 30 % u projektů, které dosáhnou na úsporu energie od 20 % do 40 %. Projekty, které přesáhnou 40 % energetických úspor, můžou získat podporu 40 % místo původních 32,3 %.

Dalšími změnami bude přesun některých stavebních aktivit z vedlejších do hlavních způsobilých výdajů, zjednodušené prokazování stanovení cen v rozpočtu a možnost vyzvat k opravě žádosti při hodnocení některých kritérií přijatelnosti. Žadatelé, kteří podali žádost ve stávající 16. výzvě IROP, se mohou rozhodnout, zda žádost ve výzvě ponechají a dokončí projekt za původních podmínek, nebo odstoupí a předloží novou žádost do výzvy nové. Při podání nové žádosti o podporu je třeba dbát, aby veškeré činnosti a práce na projektu, které nelze označit jako přípravné, byly zahájeny až po podání žádosti o podporu.

Více informací k motivačnímu účinku naleznete v dokumentu zde

Informace o výzvě jsou zveřejněny zde.

Zdroj: MMR