Společenství vlastníků jednotek

  • Jak vzniká společenství vlastníků jednotek (SVJ)?

SVJ jako právnická osoba vzniká ze zákona (ex lege) nezávisle na vůli vlastníků jednotek jakmile nastanou právní skutečnosti, s nimiž ZVB spojuje vznik SVJ (§ 9 odst. 3).

SVJ vzniká v domě s nejméně 5 jednotkami, z nichž alespoň 3 jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce, poslednímu z těchto vlastníků. Příslušný katastrální úřad vyrozumí ostatní vlastníky jednotek o provedení vkladu vlastnictví jednotky do katastru nemovitostí.

Další osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce jiným způsobem než smlouvou, jsou povinny o tom uvědomit původního vlastníka budovy.

  • Jak vzniká členství ve společenství vlastníků jednotek?

Členství v SVJ vzniká a zaniká současně s převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky. Spoluvlastníci jednotky jsou společnými členy SVJ (§ 9 odst. 5); tzn. jak manželé v případě, že jednotka (byt nebo nebytový prostor) je ve společném jmění manželů, tak podíloví spoluvlastníci jednotky.

  • Jak je vymezen předmět činnosti SVJ?

SVJ je právnickou osobou sui generis, která vzniká při splnění právních skutečností uvedených v § 9 odst. 3 ZVB, případně podle § 9 odst. 4 ZVB, a je způsobilé vykonávat práva a zavazovat se pouze ve všech věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu (dále jen „správa domu“). SVJ není podnikatelem ani neprovozuje podnikatelskou činnost.

Podle § 9 odst. 1 ZVB může SVJ nabývat věci, práva, byty nebo nebytové prostory, avšak pouze k výše uvedeným účelům, tj. k účelům správy domu. Obecně lze uvést, že může společenství nabýt do vlastnictvíjednotku např. za účelem využití jako kanceláře, dílny, bytu pro domovníka apod.

SVJ přijímá usnesení na shromáždění vlastníků jednotek ve všech věcech týkajících se společných částí domu, jejich provozu a údržby, nikoliv však ve věcech týkajících se vlastnictví jednotky (bytu nebo nebytového prostoru).

  • Kde je obsažena podrobnější úprava právních poměrů společenství vlastníků jednotek, které je právnickou osobou (dále jen „SVJ“)?

Podle § 9 odst. 9 ZVB se právní poměry SVJ řídí vzorovými stanovami společenství které jsou přílohou nařízení vlády č. 371/2004 Sb., a to do doby schválení stanov vlastních nebo do doby, než nabudou vlastní schválené stanovy účinnosti. Tato situace může nastat jak v případě, kdy se shromáždění vůbec nesejde k přijetí stanov, tak v případě, kdy se shromáždění sejde, avšak nebudou stanovy SVJ přijaty. Podle § 1 odst. 2 v případě, kdy schválené stanovy SVJ neobsahují povinné náležitosti stanovené v § 9 odst. 14 ZVB, řídí se právní poměry v těchto ustanoveních ustanoveními vzorových stanov SVJ.Vzorové stanovy, které obsahují podrobnější právní úpravu SVJ (zejména blíže vymezují pojem správa domu a další činnosti, jejich zajišťování na základě smlouvy se správcem, úpravu orgánů společenství a jejich působnost, zvláštní způsob rozhodování ve společenství, tj. hlasování per rollam, práva a povinnosti člena společenství), mohou být vzorem a podkladem pro vypracování znění stanov konkrétního SVJ.

Vlastní stanovy SVJ vycházejí z podmínek konkrétního společenství a mohou některé záležitosti upravit podrobněji nebo odlišně než vzorové stanovy SVJ, nesmějí však být v rozporu se zákonem o vlastnictví bytů.

Rádi Vám poradíme a zodpovíme Vaše dotazy na uvedených kontaktech nebo pomocí formuláře zde.