Založení bytového družstva

Založení a vznik družstva představuje  proces  podle přesných pravidel stanovených zákonem, od prvních informací pro zakladatele družstva a přípravy ustavující schůze, až po založení družstva na ustavující schůzi s přítomností notáře a poté podáním návrhu na zápis založeného družstva do obchodního rejstříku.

Právní úprava založení družstva je obsažena v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích- dále jen „ZOK“), jmenovitě jde o základní ustanovení v § 555 až § 561 ZOK.

Celý postup je organizačně i právně náročný, proto jsme připraveni Vám nabídnout kompletní servis a usnadnit Vám založení bytového družstva.

Základní body procesu založení bytového družstva:

1. Před svoláním ustavující členské schůze družstva je nezbytné, aby se zájemci o založení družstva sešli a určili si přípravný výbor (musí se jednat o fyzické osoby), který bude svolavatelem a koordinátorem ustavující schůze. Přípravný výbor, již ve spolupráci s námi, zajistí  vypracování návrhu stanov bytového družstva (předběžně by jej měli uchazeči o členství společně neformálně prodiskutovat, aby mohl být zpracován konečný návrh stanov), který bude předložen ke schválení ustavující schůzi družstva. Připravíme přihlášku do zakládaného družstva, kterou podepíší jednotliví zájemci o členství a předají ji. Současně projednáme, kdo bude navrhován za členy volených orgánů družstva tak, aby byl program ustavující schůze organizačně a věcně zajištěn. S notářskou kanceláří projednáme všechny potřebné záležitosti, včetně návrhu stanov, protože průběh ustavující schůze a rozhodnutí o přijetí stanov se osvědčuje veřejnou listinou (tedy notářským zápisem).

2. Poté svolá svolavatel (po dohodě s notářem) na příslušný den a hodinu ustavující schůzi družstva, na kterou pozve všechny osoby, které se mají stát členy družstva.

3. V případě bytového družstva jsou minimálními povinnými náležitostmi stanov alespoň  náležitosti, které jsou stanoveny  především v § 553 ZOK, dále v § 123 NOZ (o zakladatelském právním jednání – což jsou v případě družstva stanovy) a dále  speciálně pro bytové družstvo v § 731 ZOK (ustanovení o dalších náležitostech stanov BD).

Cena za realizaci přípravy po návrh na zápis bytového družstva do OR je 16.000,-Kč bez DPH.

Poplatky za činnost notáře včetně stejnopisů zápisů  a kolkové známky pro zápis do obchodního rejstříku se platí samostatně jednotlivým institucím.