Zveřejňování dlužníků SVJ

Často diskutované téma je o zveřejňování dlužníků společenství vlastníků, a to střetu práva na ochranu osobnosti se zájmem členů SVJ o informace ohledně členů, kteří neplní svoje povinnosti a SVJ za nimi eviduje pohledávky.

I když je zájem o znalost aktuálních dlužníků a dlužných částek z pohledu ostatních členů SVJ, kteří své povinnosti plní řádně a včas, pochopitelný, je třeba zdůraznit, že právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů je jako jedno ze základních lidských práv každému zaručeno v čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Ochrana tohoto základního lidského práva je předmětem úpravy obsažené v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), který reguluje jakékoli nakládání se jménem a příjmením konkrétní fyzické osoby či s dalšími údaji, na jejichž základě je možné určitou osobu identifikovat. Zákon přitom samozřejmě chrání všechny subjekty údajů (tj. fyzické osoby, k nimž se osobní údaje vztahují) bez omezení.

Pokud by SVJ chtělo tedy dlužníky zveřejňovat např. na nástěnce v domě či oznámením na shromáždění SVJ, muselo by splnit podmínky zákonem stanovené, zejména získat souhlas od dlužníků s jejich zveřejněním, a dále by se SVJ muselo zaregistrovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“), jako správce osobních údajů uvedených dlužníků. Bez souhlasu dlužníků a registrace u Úřadu zákon zveřejnění údajů o dlužnících nepřipouští. Pokud by SVJ uvedené zákonné omezení nerespektovalo, hrozí SVJ ze strany Úřadu značná finanční sankce.

Správa nemovitostí Praha 9 zde

Správa nemovitostí Praha 5 zde

Správa nemovitostí  Milovice – zde