Zveřejňování dlužníků v SVJ

Uveřejňování jmen dlužníků – členů SVJ podléhá úpravě zákona o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., dále jen „zákon“), který podrobuje přísné regulaci jakékoli nakládání se jménem a příjmením konkrétní fyzické osoby či s jinými jejími údaji, na jejichž základě lze tuto osobu identifikovat, přičemž vždy je nutné rozlišovat, jakým způsobem bude s osobními údaji členů SVJ zacházeno.

V obecné rovině považuje Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“), který vykonává dohled nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů, zveřejnění osobních údajů dlužníků za nátlakové jednání, kterým jsou porušována ustanovení čl. 10 Listiny základních práv a svobod. Úřad v minulosti opakovaně ve svých rozhodnutích i stanoviscích uvedl, že zveřejňování osobních údajů v souvislosti s neúhradou pohledávek (i minulých) považuje za nepřípustné zasahování do soukromí osob, neboť zpřístupněním takového údaje, který byl získán na základě soukromoprávního vztahu, může dojít k poškození dobrého jména dlužníka v mnoha dalších vztazích, jak soukromoprávních, tak i veřejnoprávních.

Na druhou stranu nelze nakládání s osobními údaji vždy automaticky pokládat za neoprávněné zasahování do soukromí. Z vyjádření Úřadu vyplývá, že ke zpracování osobních údajů členů společenství vlastníků jednotek v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu správy domu a souvisejících činností (ust. § 5 odst. 2 písm. a) zákona) není zapotřebí souhlasu těchto členů. Za takovou činnost považuji především běžnou činnost zajišťovanou výborem nebo správcem, jako je vrácení přeplatků či vymáhání nedoplatků za členy SVJ. Úřad dále ve svých aktuálních sděleních dovodil, že vlastník jednotky má právo na informaci o tom, jak ostatní vlastníci plní své povinnosti přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku.

Úřad tak ve svých sděleních dovodil, že zveřejnění výše dluhů členů SVJ na shromáždění vlastníků jednotek, kterého se účastní pouze oprávněné osoby (vlastníci jednotek) je postupem, který není v rozporu se zákonem, rovněž tak není v rozporu se zákonem sdělení výše dluhů mimo zasedání shromáždění osobně ostatním vlastníkům jednotek či prostřednictvím dopisů přímo adresovaných jednotlivým vlastníkům jednotek. Naopak, pokud by sdělení jmen dlužníků bylo učiněno mimo okruh oprávněných osob či by k němu měly přístup i jiné než oprávněné osoby (vlastníci jednotek) např. uveřejněním jmen dlužníků na internetu či domovní vývěsce, pak by šlo o jednání, ke kterému je nutný souhlas vlastníků jednotek a oznámení Úřadu, jinak by jím došlo k porušení zákona.

Výše uvedený výklad zákona byl obsahem sdělení Úřadu na dotazy jednotlivců a nikoli oficiálních stanovisek Úřadu tak, jak jsou publikovány na jeho webových stránkách, proto je stále doporučováno postupovat v otázce uveřejňování jmen dlužníků opatrně, jedná se o velice citlivou oblast osobních údajů, a případně si nechat daný postup Úřadem předem potvrdit, aby se SVJ zbytečně nevystavovalo riziku sankce ze strany Úřadu.

Zdroj: Verlag Dashöfer