PŘÍJMY SVJ A PŘÍJMY JEDNOTLIVÝCH VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

Dle ustanovení § 1194 odst. 1. zák. č. 89/2012 Sb. obč. zák., společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání a dle ustanovení § 1195 odst. 1 společenství vlastníků může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku.

Z uvedeného vyplývá,  že  Společenství vlastníků je pouze správcem domu, který však dům, ani jeho společné části nevlastní a nemůže mu tak z toho plynout žádný užitek (příjem).

Kdy SVJ může mít příjem? To to stanoví § 16 odst. 1. nařízení vlády č. 366/2013 Sb., přičemž odstavec 2. stanoví, co naopak příjmem SVJ není.

 

Za příjem SVJ se považují:

§ 16

(1) Příjmem společenství vlastníků jednotek jsou zejména

a) příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku podle § 1180 občanského zákoníku,
b) úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami příspěvků na správu domu a pozemku podle § 1180 občanského zákoníku,
c) úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami za plnění spojená nebo související s užíváním jednotky podle § 1181 občanského zákoníku, včetně nedoplatků z jejich vyúčtování, a pokuty za nesplnění povinnosti vlastníka jednotky podle § 13 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty,
d) úroky z vkladů na bankovních účtech společenství vlastníků jednotek,
e) penále, úroky z prodlení a smluvní pokuty zaplacené třetími osobami za porušení povinností ze smluv sjednaných společenstvím vlastníků jednotek,
f) pojistné plnění z pojistných smluv sjednaných společenstvím vlastníků jednotek týkající se společných částí a bonifikace za příznivý škodní průběh a
g) příjmy plynoucí z nakládání s majetkem společenství vlastníků jednotek.

 

Za příjem SVJ se nepovažují:

(2) Příjmem společenství vlastníků jednotek nejsou příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi, a to i v případě, že jsou hrazeny na bankovní účet společenství vlastníků jednotek; jde zejména o tyto příjmy

a) nájemné z pronájmu společných částí domu,
b) úroky z prodlení placené z důvodu prodlení nájemců těchto společných částí s platbami nájemného a s úhradami za plnění spojená s užíváním těchto společných částí včetně nedoplatků z jejich vyúčtování a
c) příjmy od třetích osob plynoucí z provozování technických zařízení v domě pro tyto osoby.

 

Jak se příjmy zdaňují jednotlivý vlastníci domu, naleznete

https://contextconsult.cz/aktuality/prijmy-ze-spolecnych-casti-domu/

 

Neváhejte se na nás obrátit. Kontaktujte nás na nezávaznou nabídku sprava@contextconsult.cz