Správa nemovitostí, která zabezpečuje požadavky zákona či vyhlášek s minimem nároků na součinnost statutárního orgánu SVJ/BD.

EKONOMICKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Předpisy, evidence plateb a vlastníků/nájemců:

 • vypracování a změny předpisů úhrady plateb za služby, předpis dlouhodobých záloh (EL)
 • evidence úhrad plateb za služby a do fondu dlouhodobých záloh/nájemné
 • evidence nákladů společenství vlastníků jednotek/BD
 • evidence dlužníků, zasílání upomínek, telefonické a mailové upozorňování
 • příprava podkladů pro právní vymáhání
 • seznam vlastníků/nájemníků, sledování a zapracování změn ve vlastnictví jednotek (formulář)
 • evidence a zapracování změn uživatelů jednotek/nájemců (formulář)
 • 1x ročně vypracování vyúčtování služeb a jeho distribuce statutárnímu orgánu (e-mail, pošta)
 • 1x ročně distribuce vyúčtování služeb (e-mail, pošta) vlastníkům/nájemcům
 • vypořádání přeplatků a nedoplatků plynoucích z ročního vyúčtování služeb
 • nastavování záloh na služby
 • ekonomické přehledy domu
 • posouzení skladby fondů
 • nahlížení na účet dálkovým přístupem a stahování výpisů v účetním formátu
 • hrazení dodavatelských faktur a provádění plateb za příkazce
 • archivovat, chránit před poškozením a zneužitím veškerou dokumentaci a doklady k domu( po dobu 2 let)
 • sledování stavu finančních prostředků domu a upozorňování na rizika

ÚČETNICTVÍ

Účetnictví, daňová a mzdová agenda:

 • vedení účetnictví v souladu se zákonem a prováděcími předpisy
 • kontrola úhrad závazků
 • kontrola věcné a účetní správnosti faktur
 • vypracování účetní závěrky včetně příloh
 • vypracování daňového přiznání DP
 • 4x ročně mzdy výboru formou odměny statutárního orgánu popř. 4x ročně odměny zaměstnanců formou dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti
 • 4x ročně vypracování a zasílání přehledů pro příslušné zdravotní pojišťovny a SSZ
 • proplácení mezd včetně odvodů na příslušné instituce
 • evidence zálohové daně, evidence srážkové daně, jejich zpracování a vykazování
 • základní kontrola původního účetnictví minulého správce (počáteční stavy), návrhy na rekonstrukci dle nutnosti

ADMINISTRATIVNÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Administrativní a doplňkové činnosti:

 • vyřizování správní agendu za výbor SVJ/BD na základě zmocnění, PM
 • 1x ročně účast 1 osoby a případné vedení shromáždění SVJ/schůze BD
 • příprava směrnice č. 1 o platbě záloh a rozúčtování předpisů plateb (zálohy a dlouhodobé zálohy)
 • příprava směrnice č. 2 o provádění pravidelných kontrol a revizí
 • zpracování plánu dlouhodobých a krátkodobých oprav, údržby a modernizace – směrnice č. 3
 • 2x ročně účast na zasedání statutárního orgánu
 • kontrola zápisu shromáždění/schůze SVJ/BD
 • 1x ročně předkládat zprávu správce o hospodaření
 • 1x ročně připravovat návrh rozpočtu na příslušný kalendářní rok
 • zajištění rozúčtování zálohových plateb SV, TUV, T
 • zastupovat SVJ/BD při jednání o pojistných událostech a plnění při realizaci pojistné smlouvy
 • zajištění právního servisu, konzultací, přípravy smluv, výzvy dlužníkům, přípravy žalob
 • zajištění smluvních dodávek služeb spojených s užíváním objektu (elektrická energie, plyn, voda, teplo, odvoz odpadu…)
 • zajištění stanov v souladu s požadavky NOZ 89/2012 Sb.; ZOK 90/2012 Sb.
 • zajištění domovního řádu
 • zajištění požárních směrnic
 • komunikace mimo pracovní dobu od 17:00 do 20:00

TECHNICKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Technické, stavební a servisní činnosti:

 • vedení evidence technických zařízení a stavebního stavu nemovitosti
 • převzetí a archivace projektové a prováděcí dokumentace k nemovitosti
 • 1x měsíčně činnost domovníka (2 hodiny), drobná údržba společných částí domu – výměna žárovek, výměna vložek zámků, promazání zámků a pantů dveří, výměna jmenovek ve zvonkových platech, větrání sklepních prostor
 • předkládat statutárnímu orgánu návrhy na opatření k zabezpečení technického a stavebního stavu nemovitosti
 • evidence a zajištění pravidelných kontrol a revizí technických zařízení dle příslušných předpisů
 • zajištění porevizních oprav
 • vstupní prohlídka nemovitosti technikem včetně písemné zprávy
 • poptávkové řízení na dodavatele (od 30.000,- Kč a min. 3 poptávky)
 • zajištění non-stop havarijní služby bez paušálu
 • kontrola zadání a plnění sjednaných prací a podmínek služeb, ověřovat množství a účtované ceny, fotodokumentace (při hodnotě zakázky od 30.000,- Kč)
 • kontrola nabídek pravidelných dodavatelů
 • zajištění desinfekcí, dezinsekcí a deratizací společných prostor,
 • zajištění pravidelné údržby společných částí nemovitostí, zejména provedením stavebních, instalatérských, topenářských, plynárenských, elektrikářských, zámečnických, malířských prací
 • zajištění montáže a výměny měřidel SV, TUV, T
 • zajištění odečtů poměrových měřidel vody a tepla
 • zajištění pravidelného úklidu, údržba okolí domu a zeleně
 • zajištění smluvní organizace rozsáhlých oprav a rekonstrukcí a revitalizací
 • zajištění stavebního či autorského dozoru

 

 

Další služby mimo uvedený paušál naleznete v Ceníku služeb.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* položky uvedené slovem „zajištění“ jsou chápány pouze jako závazek příkazníka zařizovat v součinnosti s příkazcem, jménem příkazce a na jeho účet uzavírání přiměřených smluvních vztahů s třetími osobami, poskytovat takovým osobám přiměřenou součinnost s ohledem na plnění předmětu jejich smluv;

**Menší bytové domy jsou kalkulovány individuálně, cena od 3 900 Kč/dům/měsíc/bez DPH

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Správní software: Pro správu nemovitostí používáme software DOMOVNÍK, který se umožňuje variabilní filtrace či kombinaci nastavení tiskových sestav. Jde o licencovaný, profesionální produkt určený výhradně pro správu nemovitostí.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nabídka pro tisk ze stažení zde