Termíny vyúčtování služeb bytu za kalendářní rok – společenství vlastníků jednotek  a bytová družstva:

Vyúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody:

pro všechny typy konečných spotřebitelů (nájemce bytů vč. družstevních bytů, vlastníky bytů) platí vyhl. č. 372/2001 Sb.,

• podle § 7 odst. 1 vyhl. se náklady vyúčtovávají nejméně jednou ročně, a to nejpozději do 4 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období (tím je zpravidla kalendářní rok) – v tomto termínu musí být konečný spotřebitel s vyúčtováním písemně seznámen

• § 7 odst. 5 vyhl. upravuje vypořádání rozdílu z vyúčtování – nedoplatek nebo přeplatek je splatný do 7 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období, resp. nejdéle do 8 kalendářních měsíců, pokud byly uplatněny proti vyúčtování reklamace, které byly uznány jako oprávněné.

Vyúčtování ostatních služeb spojených s užíváním bytů se řídí dle zákona 67/2013 Sb.