Provádíme správu nemovitostí pro bytová družstva, stavební bytová družstva.

Bytové družstvo je specifickou

formou společnosti a její základní právní úpravy naleznete v článku níže.

Ceník správy bytového družstva naleznete zde.

Pobočky pro správu bytového družstva naleznete zde.

Další informace ke vzniku bytového družstva naleznete zde.

Základ právní úpravy bytového družstva (BD) je spolu s ostatními obchodními korporacemi (tj. s obchodními společnostmi) obsažen v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích – dále též jen „ZOK”).

Zcela nové je, že v ZOK je obsažena zvláštní právní úprava bytového družstva; pro bytové družstvo se použijí ustanovení o družstvu, týkající se všech družstev (§ 552 až § 726) jen v případě, kdy zvláštní ustanovení o bytovém družstvu v § 727 až § 757 nestanoví jinak.

Zvláštní úprava bytového družstva je obsažena v celkem jednatřiceti paragrafech. Tato ustanovení obsahují také základní ustanovení o nájmu družstevního bytu (a družstevního nebytového prostoru) a nájemném za užívání družstevního bytu. Je zde zahrnut také podmíněný zákaz převodu družstevních budov a pozemků nebo družstevních jednotek (bytových i nebytových) na jiné osoby než členy -nájemce). Výrazně se omezují možnosti bytového družstva k podnikatelské činnosti a stanoví se některé výslovné povinnosti týkající se omezení při hospodaření bytového družstva.

Bytové družstvo je s účinností od 1. 1. 2014 podle ustanovení ZOK zvláštním typem družstva, jehož právní poměry se řídí:

  • především zvláštními ustanoveními ZOK o bytovém družstvu a
  • v záležitostech v těchto zvláštních ustanoveních neupravených se řídí ustanoveními ZOK o družstvu,
  • spolu s některými obecnými ustanoveními o obchodních korporacích v Části první, Hlavě I. ZOK a
  • spolu s některými obecnými ustanoveními o právnických osobách a orgánech právnických osob a dále o podnikateli v ustanoveních NOZ.

Oproti předchozí úpravě v ObchZ se nově požaduje, aby v obchodní firmě (v názvu) BD byla obsažena slova „bytové družstvo” (podle ObchZ postačilo označení „družstvo”).