Povinnost sestavit účetní závěrku ukládá účetním jednotkám zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Účetní závěrku tvoří tři části:

  • rozvaha (bilance),
  • výkaz zisku a ztráty (dříve výsledovka),
  • příloha.

Tyto tři části tvoří nedílný celek účetní závěrky, tzn., že pouze v tomto případě vyhovuje ustanovení ZÚČ.

Účetní závěrka může ještě být doplněna o přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu (je tudíž na rozhodnutí účetní jednotky, zda tyto přehledy sestaví, zda jsou pro ni informativní).

Vlastnímu sestavení účetní závěrky předchází uzavření účetních knih k rozvahovému dni účetním postupem daným účetními předpisy. K poslednímu dni účetního období (kalendářní rok, pokud účetní jednotka nezvolí hospodářský rok) sestaví vlastníci bytových domů řádnou účetní závěrku.

Uspořádání, označování a obsahové vymezení účetní závěrky stanoví:

  • pro bytová družstva (s. r. o.) vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
  • pro sdružení s právní subjektivitou vyhláška č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.